Přístřešky na zastávkách MHD


Obrázek

Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Zastávky MHD: přístřešky a vybavenost z pohledu OSSO

Všeobecné informace

Legislativa

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště.

Požadavky na přístupnost zastávek jsou dané legislativou i uživatelsky a dané pro typy zastávek (např. ostrovní, s chodníkovým mysem): musí být pro osoby se zrakovým omezením dohledatelné a bezpečně dostupné, řešení úprav  nástupiště musí garantovat bezpečný pohyb, orientaci - nabídnout potřebné informace: přístup k označníku musí být vyznačen signálnm pásem, označník se vybavuje popisem v Braillu, dále nástupní hrana musí mít kontrastní barevnou úpravu, musí být umožněn bezbariérový přístup do/z vozidla z nástupní hrany (potřebná výška nástupiště 200 mm pro bus, trolejbus, u změn dokončených staveb lze tuto hodnotu snížit až na 160 mm a 240 mm pro další vozový pro tram, lanovou dráhu... v závislosti na použitém vozovém parku), stejně tak jsou potřebné akustické informace o spoji (informační a orientační systém). 

Na zastávkách se zajišťuje cestujícím potřebný mobiliář:

V současné době  se řeší nově v několika městech. Konkrétně v Praze je cílem jeho optimální funkčnost, vybavenost a vhodný design odpovídající městskému prostoru, jde o přístřešky, dále označníky zastávek v souvislosti s jednotným orientačním a informačním systémem. Další prvky inovovaného mobiliáře budou tvořit koše, lavičky. 

https://www.iprpraha.cz/clanek/2050/praha-testuje-na-palackeho-namesti-novy-zastavkovy-oznacnik-ukaze-aktualni-casy-prijezdu-i-mapy-okoli 

https://www.prazskypatriot.cz/praha-predstavila-prototyp-noveho-pristresku-na-zastavkach-mhd/ 

https://www.iprpraha.cz/prahamasvouzastavku 

Přivítáme vaše poznatky k pilotnímu projektu přístřešku, označníku a vaše uživatelské zkušenosti ze zastávky tramvaje Palackého náměstí směr ke Karlovu náměstí.

Přístřešky na zastávkách MHD 
- Zastávkový přístřešek je nutné umisťovat obezřetně s ohledem na prostorové parametry chodníku tak, aby netvořil bariéru osobám se zrakovým postižením i dalším chodcům. Obvyklé parametry přístřešku jsou min. 1500 × 3000 mm (rozměr krytého prostoru bez bočnic/s jednou bočnicí/se dvěma bočnicemi), průchozí prostor před přístřeškem nebo i za ním musí mít šířku 1500 mm. Mezi důležité prvky zjišťujícími funkčnost a využitelnost vlastního přístřešku (mobiliáře obecně) pro osoby nevidomé a slabozraké patří požadavky na úpravy, které musí odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. Příloha č. 1:

- konstrukce nad pochozí plochou musí být rozlišitelné holí, z toho důvodu musí mít ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro slepeckou hůl,

- prosklené plochy stěn musí být kontrastně vyznačeny, 

- nově se dolaďuje vybavenost informačními prvky a infopanely s akustickým výstupem.

Foto: zdroj IPR


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s