Přednáška pro pracovnice Osobní asistence Kroměříž

Publikováno 01.07.2015 12:28 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Pro pracovnice Osobní asistence pod Charitou Kroměříž byla uspořádána přednáška o poskytovaných službách SONS ČR, správném postupu při kontaktu s nevidomými - pozornost byla věnována zejména pak zásadám a pravidlům při prvotního oslovení nevidomého, základním pravidlům průvodcovství nebo například popisu jídla při stolování, aj. Pracovnicím Osobní asistence byly předvedeny různé kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, které si následně mohly samy vyzkoušet. V návaznosti na předvedené KP byly v krátkosti také představeny další služby pro nevidomé a slabozraké, zejména pak specifikována činnost Tyfloservisu a TyfloCenta. Přítomným byl dán prostor k dotazům, následovala volná debata ohledně dosavadních zkušeností z kontaktu s nevidomými uživateli služeb Osobní asistence, aj.


Obrázky