Mobiliář


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Mobiliář

Umísťování městského mobiliáře a bezbariérové užívání veřejného prostranství z hlediska zrakově znevýhodněných chodců

Legislativa

Komunikace pro chodce jsou chodníky, stezky, pruhy a pásy pro chodce, včetně ostatních pochozích ploch jako jsou náměstí, obytné a pěší zóny. Nevhodné překážky na pěších komunikacích a na veřejném prostranství vůbec, mohou komplikovat, popřípadě ohrožovat, nebo zcela znemožňovat, samostatný a bezpečný pohyb zrakově znevýhodněných chodců. To by ve své podstatě znamenalo diskriminaci skupiny občanů.

Jedna z prováděcích vyhlášek stavebního zákona, totiž vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v § 4, odst. (5) praví: „Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru.”

Jak to má být zabezpečeno technicky pak říká bod 1.2.10. přílohy 1 citované vyhlášky: „Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.”

Bod 1.2.1. přílohy 2 pak ještě upřesňuje: „Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, výkladce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél vodicí linie šířky nejméně 1500 mm.” Ještě níže je uvedeno, že zmíněný průchozí profil lze na malou vzdálenost výjimečně snížit na 900 mm.

V příloze č. 2 v bodě 1.2.3. se dále uvádí: „Nad komunikacemi pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200 mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn nejvíce 100 mm, zejména výkladce, technická a jiná zařízení a dále technické vybavení staveb obdobného charakteru. U zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do 400 mm, měřeno souběžně se stěnou stavby, lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm. Zarážkou pro bílou hůl je třeba ošetřit i všechny předměty vystupující více než 0,20 m ze stěny budovy ve výšce mezi 0,25 až 2,2 m, pokud nesahají níže než 0,25 m nad pochozí plochu.”

Na prováděcí vyhlášku 398/2009 Sb. stavebního zákona není výjimka. Pokud dojde k bezpečnostnímu problému z tohoto důvodu, tak jsou odpovědni – projektant, schvalovatel, dodavatel, dozor, provozovatel …

Předpis jednoznačně ukládá, že trasa  chůze na veřejném prostranství musí mít vodicí linii, ať již přirozenou nebo umělou, zřetelnou pro bílou hůl. Průchozí profil bez zasahujících překážek musí být široký alespoň metr a půl, jen výjimečně a na malou část trasy se může zúžit na 0,9 m.

Dikce vyhlášky sleduje, aby průchozí trasa po pěší komunikaci obsahovala přirozenou vodicí linii, a tam kde není, musí být zřízen příslušný typ vodicí linie umělé. Správně provedená vodicí linie musí být dobře hmatná pro bílou hůl a vizuálně zřetelná i pro špatný zrak. 1,5 m široký pás umožňuje plynulé míjení všech uživatelů.

Palety s vystaveným zbožím, prodejní stánky apod. je nutno upravit tak, aby bílá hůl nevidomého chodce včas narazila na vhodnou zarážku (ve výšce alespoň 0,1 m, nejvýše však 0,25 m – podesta, dolní část ohrazení – plůtek, vodorovná tyč…) a pokud možno, aby i ve výši cca 1,1 m bylo pevné zábradlí apod.

Dodržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení, celoskleněných ploch, nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene.

Pro samostatný a bezpečný pohyb osob se sníženou schopností orientace (nevidomé a slabozraké) nepotřebujeme v tomto případě žádný nadstandard, postačuje, pokud bude dodržena legislativa.

Překážky podle jejich charakteru je nutno:

1) Umísťovat mimo trasu.

Odpočinkové lavičky do zálivů v trávníku, nebo ještě lépe do zálivu na trávníku za parkovým obrubníkem. Reklamní stojany (pokud je nutno je vůbec připouštět), stojany na jízdní kola apod. musí být alespoň 1,5 m od vodicí linie, tedy např. odsunuty k obrubníku chodníku. 

 2) Upravit tak, aby nevidomého chodce neohrožovaly a naopak se staly přirozenou vodicí linií.

Poznámky:

  • Žádné překážky se nesmí nacházet 0,80 m na obě strany od okraje signálního pásu, který vede k přechodu pro chodce nebo označuje zastávku vozidla veřejné dopravy.
  • Zajímavým řešením stojanu na jízdní kola je jakési „zábradlí” vhodné výšky umístěné rovnoběžně s průchozí trasou, k němuž se kola připoutávají podélně s obou stran. Výhodou je, že kola netrčí do prostoru a tento kolostav nabízí i zajímavé téma pro design.

Pokud je třeba podrobnější výklad, případně konkrétnější upřesnění legislativy, uvádíme doporučující kontakt na profesionály – tvůrce prováděcí vyhlášky stavebního zákona:

ČKAIT: (lze email i osobně – u I. P. Pavlova),

Řešení konkrétních bezbariérových úprav