Měsíčník SONS Česká Lípa č. 67 říjen 2021

Publikováno 29.09.2021 15:02 Odbočka Česká Lípa


 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 67 říjen 2021

 

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 778 768 394 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

                                                     + sociálně právní poradna

Úterý:        administrativní den

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                              +sociálně právní poradna                                                    

Čtvrtek:      administrativní den

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice:  Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na říjen 2021:

1.10. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

4.10. Kontaktní den pro veřejnost

5.10. Administrativní den

6.10. 9:00 Masáže

        9:30 Cvičení na židli

       10:00 Obalův koutek

       11:00 Kolektivní poradenství

       13:00 Výtvarná dílna

7.10. Administrativní den

8.10. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

11.10. Sbírka Bílá pastelka

12.10. Sbírka Bílá pastelka

13.10. Sbírka Bílá pastelka + Jednání oblastní rady

14.10. Administrativní den

15.10. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

18.10. Kontaktní den pro veřejnost

19.10. Administrativní den

20.10. 9:00 Masáže

          9:30 Cvičení na židli

         10:00 Návštěva Tyfloservisu na naší odbočce

         13:00 Kolektivní poradenství

21.10. Administrativní den

22.10. Deskové hry – manželé Slaninovi

25.10. Kontaktní den pro veřejnost

26.10. Administrativní den

27.10. 9:00 Masáže

          9:30 Cvičení na židli

         10:00 Kolektivní poradenství

         11:00 Velké klubové setkání

28.10. Státní svátek

29.10. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

 

Informace k masážím

Masáže budou poskytovány každou středu:

Paní Merková  (tel. kontakt: 774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám.

 

 

Členský příspěvek na rok 2021

Máte možnost uhradit členský příspěvek na rok 2021 na naší odbočce SONS Česká Lípa či bankovním převodem. Děkujeme za  Vaši přízeň.

 

Srdečně blahopřejeme: Augustinu Audyovi, Ireně Vránové,    Jaroslavu Chalupovi, Jiřině Pavlíčkové, Jakubovi Řehořkovi           ,Františku Duchoňovi

 

Prosíme: všechny naše členy o pomoc při organizování sbírky   Bílá pastelka. Informace získáte u Mgr. Ilony Šolínové.

 

Trénink paměti

Máte písmenko „a“ a přidejte k němu dvě různé souhlásky a vytvořte tak nová slova. Seřaďte si je abecedně.

Příklad: SAD

Trénink paměti vyhodnotíme na velkém klubovém setkání.

 

Seznam postižení zraku odůvodňujících nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením (ze Sociálně-právní poradny SONS ČR – Mgr. Luboš Zajíc)

 Příspěvek na zvláštní pomůcku

Seznam zrakových postižení dle přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, která odůvodňují nárok na příspěvek na jednotlivé zvláštní pomůcky, je uveden v kapitole 2. přílohy, jde o následující:

Těžké zrakové postižení, za které se považuje:

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.“

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jde o následující zraková postižení (případně v kombinaci s postiženími sluchu):

Průkaz ZTP:

k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,

Průkaz ZTP/P:

j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60