Měsíčník SONS Česká Lípa č. 63 červen 2021

Publikováno 31.05.2021 12:52 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  ČL

č. 63 červen

 Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociálně právní poradenství , sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 778 768 394 - sociálně právní poradenství 

Jana Řehořková               tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová         tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc červen

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den s veřejností

                                                  + sociálně právní poradna

Úterý:        administrativní den

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

Čtvrtek:      administrativní den

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice:  Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS ČL na červen 2021:  

1.6. Administrativní den

2.6. 9:00h Masáže p. Hešková – objednávejte se na tel. čísle 487 522 240

      9:30h Cvičení na židli

    10:00h Jak jsme prožili poslední rok

    13:00h Kolektivní poradenství

3.6. Zavřeno – KKR Liberec

4.6. Simulovaná střelba, showdown, stolní hry

7.6. Kontaktní den pro veřejnost

8.6. Administrativní den     

9.6. 9:00h Masáže. p. Merková – objednávejte se na tel. čísle 774 276 048

      9:30h Cvičení na židli

     10:00h Vyhodnocení kvízů z předešlých Měsíčníků a luštění křížovek

     13:00h Kolektivní poradenství

10.6. Administrativní den

11.6. Simulovaná střelba, showdown, stolní hry

14.6. Kontaktní den pro veřejnost

15.6. Administrativní den

16.6. 9:00h Masáže p. Hešková – objednávejte se na tel. čísle 487 522 240

        9:00h Slavíme 25. výročí SONS ČR, z.s.

       11:00h Vzpomínka na Lídu Chalupovou

17.6. Administrativní den

18.6. Simulovaná střelba, showdown, stolní hry

19.6. 14:00h Slavnostní výstup na Holý vrch k 25. výročí SONS ČR – sraz na zastávce MHD Jižní, linka 205

21.6. Kontaktní den s veřejností

22.6. Administrativní den

23.6. 9:00h Masáže. p. Merková – objednávejte se na tel. čísle 774 276 048

        9:30h Cvičení na židli

       10:00h Klub 75+

       13:00h Kolektivní poradenství

       14:00h Jednání oblastní rady

24.6. Administrativní den

25.6. Klubovna zavřena z důvodu účastni na sportovních hrách zdravotně postižených ve Starých Splavech – přihlášky do 10.6.

28.6. Kontaktní den pro veřejnost

29.6. Administrativní den

30.6. 9:00h Masáže p. Hešková – objednávejte se na tel. čísle 487 522 240

        9:30h Cvičení na židli

      10:00h Velké klubové setkání

      13:00h Kolektivní poradenství

 

Vyzýváme: V červnu oslaví SONS 25. výročí založení a my připravujeme různé akce a Vás bychom chtěli vyzvat k napsání článků na téma „Můj život v SONS“, který bychom použili k prezentaci v tisku. Tak pište, těšíme se.

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vznikla dne 16. června 1996 sloučením tří subjektů: České unie nevidomých a slabozrakých (dále „Unie“), Společnosti nevidomých a slabozrakých v České republice (dále „SNS“) a Společenství organizací nevidomých a slabozrakých (dále „Společenství“). Na sjednocení hnutí nevidomých má lví podíl posledně jmenované Společenství a jeho výkonný ředitel Václav Polášek, dnešní prezident SONS. Byla to vlastně organizace bez individuálních členů – tvořily ji Unie a SNS, a sice kvůli jednotnému zastoupení českých nevidomých v zahraničí a společným kulturním aktivitám často přesahujícím rámec obou organizací.

Unie vznikla 3. prosince 1989 s vizí svépomocného spolku spoléhajícího především na vlastní síly, nicméně neodvrhujícího dobročinnost ani podporu státu. SNS byla ustavena 21. dubna 1990 jako nástupnická odnož dřívější celostátní organizace zdravotně postižených zvané Svaz invalidů v ČSR.

Po rozpadu československé federace se Unie a SNS scházely na půdě Společenství a vůle ke sjednocení nebyla zpočátku příliš patrná: SNS žila z tradice a soustřeďovala se na typicky spolkovou činnost (setkávání, výlety apod.), zatímco Unie zakládala a bouřlivě rozvíjela nové služby (sociální rehabilitaci v Tyfloservisu a na Dědině, Knihovnu digitálních dokumentů, odstraňování bariér apod.).

Obě organizace usilovaly o státní podporu a bylo čím dál jasnější, že nemohou očekávat žádoucí štědrost. Statutární představitelé obou organizací, jakož i výkonný ředitel Společenství si byli dobře vědomi skutečnosti, že v naší malé zemi si těžko můžeme dovolit dlouhodobě pěstovat dva velmi podobné spolky. Zároveň dobře věděli, že oba spolky jsou natolik silné, že jeden ten druhý hned tak nepohltí. A když se do věci vložil výkonný ředitel Společenství s nabídkou, že proces sjednocení bude moderovat a dotáhne ke konečnému cíli, byl ke sloučení dán první silný popud.

Od konce roku 1994 se pod jeho patronací scházeli vyjednávači obou organizací na řadě sjednocovacích schůzek, až dosáhli dohody. Tu pak schválila oddělená shromáždění Unie i SNS a 16. června 1996 se sešlo ustavující shromáždění dnešní SONS. Tvořilo je 65 delegátů SNS a 65 delegátů Unie a jejich usnesení o sjednocení bylo jednomyslné.

Sjednocení bylo správným krokem. Bylo utlumeno hašteření uvnitř komunity nevidomých a slabozrakých a SONS má dnes nezastupitelnou pozici jak v očích státu, tak v očích veřejnosti.

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Anně Sváčkové, Boženě Novákové, Jiřímu Novotnému, Růženě Valešové, Veře Kosové, Drahoslavě Lankové a Jiřímu Kadlecovi

 

Aktuální opatření v rámci SONS

Prosíme všechny, aby před vstupem do budovy SONS dodržovali následující opatření:

 Při organizování spolkových aktivit a dalších akcí s přítomností více osob je potřeba se prokázat jako „covidově negativní“.

Za „covidově negativního“ je považován ten, kdo byl otestován s negativním výsledkem PCR testem nejdéle před 7 dny a antigenním testem nejdéle před 72 hodinami.

Nicméně prodlužuje se „covidová negativita“ po prodělání nemoci, a to až na 180 dnů (původně pouze 90 dnů).

Dále se mění „covidová negativita“ u očkovaných,

platí již 22. den od absolvování první očkovací dávky, a to až do 90. dne, do kdy je již nutné absolvovat dávku druhou.

U jednodávkového schématu zůstává v platnosti uplynutí

14 dní od aplikace dávky očkovací látky.

 

Pro jistotu níže citujeme přesné znění platných způsobů výše popsaného prokázání „covidové negativity“ tam, kde je to nutné:

„a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  1. b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

c1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)  uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

c2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  1. d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.“

 

Kondolence od pana Mgr. Václava Poláška, prezidenta SONS ČR

Vážení členové,

 

s lítostí Vám oznamuji, že náš kolektiv zaměstnanců ve středu navždy

opustila paní Mgr. Ludmila Chalupová, dlouholetá zaměstnankyně v sociálních službách a vedoucí pracoviště OO SONS Česká Lípa. 
Na Ludmilu budeme vzpomínat jako na milou a vůči českolipským členům obtížně nahraditelnou laskavou paní.

 

Čest její památce.

 

Za vedení a kolektiv SONS vyjadřuji upřímnou soustrast rodině a celé českolipské odbočce i dalším odbočkám v Libereckém kraji.

 

S pozdravem

Václav Polášek, prezident

 

Vzpomínka na paní Mgr. Ludmilu Chalupovou

Když jsem asi před sedmi lety předával vedení střediska SONS v České Lípě paní Lídě, byl jsem překvapen, že přestala učit a pustila se do práce s námi, nevidomými. Nevídaně energické nasazení přineslo výsledky.
Dobře zorganizované výlety a rekondiční pobyty na horách a v  mnoha městech v celé republice, turnaje ve zvukové střelbě a show-downu, zavedení stolních her a  podnětných besed, přednášek, ale i zábavy.
Zásluhou Lídy si u nás sponzoři podávali dveře a Odbočka tak byla dobře finančně zajištěna. Největším úspěchem však bylo prosazení řady úprav
a potřebných doplňků jak v projektu, tak při rekonstrukci celého objektu prováděného městem Česká Lípa. S paní ředitelkou Městské knihovny se Lída pravidelně účastnila všech přípravných i realizačních jednání.
Ani přestěhování střediska do náhradního objektu ARBES po dobu
rekonstrukce a nazpět, nebylo jednoduché. Nyní jsme v objektu, který nám závidí celý SONS a patříme mezi nejlépe hodnocené odbočky.

 

ZA VEŠKEROU PRÁCI, OBĚTAVOST A SNAHU O NEJLEPŠÍ VÝSLEDEKY  DĚKUJEME A NIKDY NEZAPOMENEME.       

 

S úctou Ing. Miroslav Šetek