Měsíčník SONS Česká Lípa č. 61 duben 2021

Publikováno 01.04.2021 15:07 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

         č. 61 duben 2021

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Mgr. Ilona Šolínová            tel.: 603 935 436 – sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek             sociální poradce

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc duben – pouze telefonicky

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h sociálně právní poradna

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        13h     sociálně právní poradna                                                    

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         13h     sociálně právní poradna

 

Bohužel stále trvá nepříznivá doba pro naše aktivity.

V každém případě jsou pracovníci v provozní době dostupní na mobilním telefonu a e-mailu a zodpovídají dotazy klientů.

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na duben 2021:  

Aktuálně se ještě nemůžeme společně setkávat, proto společné aktivity neplánujeme. Jsme Vám stále k dispozici telefonicky, a pokud bude v našich silách, rádi poradíme nebo pomůžeme.

Přesto jsme s Vámi alespoň na dálku a tak nabízíme tyto aktivity.

 1. Každou středu v 10 hod si spolu na dálku zazpíváme: 7.4. Andulko šafářová, 14.4. Okolo Hradce, 21.4. Beskyde, Beskyde, 28.4. Po starých zámeckých schodech.
 2. A něco na postřeh. V každé větě je ukryté naše město:
  Byla to silná bouřka, viděl jsem i kulový blesk.
  Opřel si svůj kyj o vchod do jeskyně.
  Bobr nově povalil starou vrbu u potoka.
  Náš Adam ovládá několik světových jazyků.
  Ve fotbalovém utkání byli velmi dobří Španělé.
  Mezi sousedy se roky táhla pře rovnající se vyostřenému konfliktu.
  Na výročí ji čínskou kuchyní asi neoslníš.
  V kanceláři chyběl pořadač i celá složka s osobními údaji.
  Žádný Čech ebolou neonemocněl.
  Přes řeku by se měl postavit nový most.
  Naše děti si pokaždé vyberou nejdražší hračky.
  Našel si dobrou, movitou nevěstu.
  Mařenko, strava pro tyto pracovníky musí obsahovat více masa.
  Na čundru je seník k noclehu ideálním místem.
  Tondo, bruš kameny pořádně!
  Bolela ji hlava od božího rána.
  Závodní kolo mouchy obletovaly po celou dobu, když bylo ve stojanu.
  Mé oko lína sotva zahlédlo.
  Nauč se v první řadě čínsky, když chceš proniknout na světový trh.
  K zemi šla ta letitá borovice, kterou poničil silný vítr minulý týden.
  Bratranec říkal, že ropa v Americe je levnější jak u nás.
  Cvičený americký kokr novinářům předvedl své kousky.
  Rytíř objevil poklad novohradského panství.

 

Vyzýváme: V červnu oslaví SONS 25. výročí založení a my připravujeme (snad už to bude možné) různé akce a Vás bychom chtěli vyzvat k napsání článků na téma „Můj život v SONS“, který bychom použili k prezentaci v tisku. Tak pište, těšíme se.

 

Jednání oblastní rady plánujeme na 26. 4. 2021 od 14h (v případě prodloužení nouzového stavu se jednání neuskuteční a důležité věci probereme telefonicky).

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Marcele Farářové, Alžbětě Markové, Vlastě Reichertové, Marii Černé, Marii Mohauptové

 

Informace ze sociální poradny:

 

SČÍTÁNÍ OBYVATEL A ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ

 

Právním předpisem, který sčítání v letošním roce upravuje, je zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – přesný název předpisu je poněkud delší, ale rozhodně jej naleznete pod číslem 332/2020 Sb.

Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání.

Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují údaje pro účely sčítání, je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Důležité je vědět, kdo všechno je povinen se sčítání zúčastnit;

sčítání podléhá:

 

 1. a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
 2. b) každá fyzická osoba, které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková nebo dočasná ochrana,
 3. c) každá fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
 4. d) každý dům, i neobydlený, a
 5. e) každý byt, i neobydlený.

Z osob uvedených pod písmenem c) existují výjimky – sčítání se neúčastní cizinci, kteří budou v rozhodný okamžik v ČR přítomni za účelem krátkodobého pobytu do 90 dnů, ani cizinci požívající diplomatických výsad, vyloučeny jsou také byty ve vlastnictví cizích států sloužící k diplomatickým účelům.

 

Jak proběhne sčítání v praxi?

Povinností každé svéprávné zletilé osoby (za nezletilé a nesvéprávné budou údaje vyplňovat zákonní zástupci, resp. opatrovníci – bude vyplnit požadované údaje do sčítacích formulářů.

Sčítací formuláře bude možné vyplnit dvěma způsoby, online či prostřednictvím formuláře v listinné podobě.

Za jednu domácnost se bude vyplňovat jeden formulář, do něhož se budou uvádět všechny osoby, které v domácnosti bydlí.

Online formuláře bude třeba vyplnit v době od 27. března do 9. dubna 2021, Kdo se rozhodne pro vyplnění „papírového“ sčítacího formuláře, bude na to mít čas mezi 17. dubnem a 11. květnem.

 

Online formulář

Tento formulář bude možné vyplnit prostřednictvím webové stránky:

https://www.onlinescitani.cz/ nebo s pomocí mobilní aplikace nazvané „Sčítání21), kterou bude možné stáhnout z Apple Store, resp. z Google Play. Český statistický úřad, který online formulář vytvářel, měl na paměti také přístupnost z hlediska zrakově postižených, tudíž bychom formuláře měli být schopni s pomocí běžně dostupných odečítačů obrazovky nebo speciálního zvětšovacího softwaru a přiměřenou úrovní počítačové gramotnosti samostatně vyplnit. Ostatně Radek Pavlíček se chystá na vzdělávacím portálu  o výpočetní technice pro zrakově postižené Pélion uveřejnit článek, který se bude možnosti vyplnění online sčítacího formuláře věnovat podrobněji, zájemce tedy odkazujeme na stránku: https://www.portal-pelion.cz/ Na tomto místě se omezíme jen na informaci, že pro přihlášení k vyplnění online formuláře bude stačit vyplnit číslo osobního dokladu a datum narození, popř. formulář autorizovat prostřednictvím datové schránky nebo identifikace skrze e-identitu.

Vyplnění online formuláře je rozhodně Českým statistickým úřadem preferováno, kdo ho však z jakéhokoliv důvodu nezvládne, bude mít možnost formulář získat v listinné podobě buď od sčítacího komisaře, popř. na vybraných pobočkách    České pošty.

Pro podporu obyvatelstva bylo zřízeno Kontaktní centrum Sčítání 2021, které je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků na kontaktních telefonních číslech 840 30 40 50 a 253 253 683. Dotazy je možné zasílat také e-mailem na adresu:

dotazy@scitani.cz

 

Co bude formulář obsahovat?

Český statistický úřad slibuje, že formuláře jsou oproti minulým sčítáním méně obsáhlé, nebudou se např. zjišťovat majetkové poměry, vyplňovat se naopak budou údaje o způsobu bydlení, vytápění, o vzdělání či zaměstnání. Nepovinné budou otázky týkající se národnosti či náboženského přesvědčení.

Sčítací formulář za jednu domácnost bude moci vyplnit i jediná osoba, to za předpokladu, že bude schopna uvést všechny potřebné údaje o dalších v domácnosti bydlících osobách, tedy jména, rodná čísla nebo čísla jejich osobních dokladů (občanský průkaz či pas), dále pak další osobní informace, tedy např. první bydliště po narození, vzdělání a zaměstnání. Pokud by vyplňující člen domácnosti tyto údaje o dalším spolubydlícím neznal, pak je povinen této osobě sdělit údaje pro přístup k online vyplňovanému formuláři, popř. k formuláři v listinné podobě.