Měsíčník SONS CL č. 34 říjen 2018

Publikováno 01.10.2018 09:05 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 34 říjen 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na říjen 2018:  

  1.10. Kontaktní den pro veřejnost

  2.10. Klubovna je zavřená (provozní důvody)

  3.10. 10h Klub 75+, 12h Mozaika

  4.10. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

  5.10. Pozor! Volby – otevřeno pouze 9h – 11:30h Sportovní den –

          šipky, zvuková střelba, showdown 

  8.10. Kontaktní den pro veřejnost

  9.10. Klubovna je zavřená (provozní důvody)

10.10. 10h Obalův koutek, 12h Kolektivní poradenství

11.10. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

12.10. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

          10h – 15h Stolní hry – Othello – manželé Slaninovi

15.10. Kontaktní den pro veřejnost   

16.10. 10h Květinový koutek

17.10. Celostátní sbírka Bílá pastelka – klubovna je zavřená,

          15h Jednání oblastní rady

18.10. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

19.10. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

          10h Workshop v Centru textilního tisku – panenky z ovčího rouna,  

          vstupné 30 Kč pro přihlášené (přihlášky do 3. 11. v klubovně)

22.10. Kontaktní den pro veřejnost

23.10. Klubovna je zavřená (Krajská rada v Liberci)

24.10. 10h Klub Vaření, 14:30h Oblastní shromáždění

25.10.  9:30h Masáže p. Hešková, 10h Mozaika

26.10. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

29.10. Kontaktní den pro veřejnost

30.10. Klubovna je zavřená (supervize v Praze)

31.10. 10h Velké klubové setkání, 11h Kolektivní poradenství,

          ve 12:30h odjezd do Prahy na turnaj v Othellu – pro přihlášené

 

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli.

Nově jsou také kdykoliv k dispozici různé stolní hry pro nevidomé.      

Sportu zdar!!!

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Augustinu Audyovi, Jaroslavu Chalupovi, Jakubovi Řehořkovi, Františku Duchoňovi, Barbaře Kubíčkové

Zveme: všechny členy na oblastní shromáždění konané ve středu 24.10. od 14:30h v klubovně. Mimo jiné budete informováni o přestěhování klubovny v době rekonstrukce a o připravovaných akcích. Připomínáme také, že někteří členové ještě nemají zaplacený členský příspěvek na rok 2018.

 

Podpořte sbírku Bílá pastelka:

Informujte své známé a veřejnost, že se ve středu 17. 10. 2018  po celé republice uskuteční sbírka Bílá pastelka. První ročník Bílé pastelky se v ČR uskutečnil v roce 2000. Byl první velkou veřejnou sbírkou formou kasiček pro zrakově postižené v ČR. Pro její konání bylo zvoleno datum inspirované tzv. Dnem bílé hole, tedy 15. říjen. Bílá pastelka, jako symbol neviditelného světa nevidomých i bílé hole, která je nejjednodušší, ale přitom nejúčinnější pomůckou nevidomého člověka pro pohyb v tomto světě, bude prodávána za symbolickou cenu minimálně 30,- Kč. Výtěžek bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé, kteří se učí žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku. Celkový výsledek bude oznámen prostřednictvím médií a na webových stránkách www.bilapastelka.cz. Všem pomocníkům moc děkujeme!

 

Akce, které proběhly:

Zlatý střed – kvalifikační soutěž v simulované střelbě z pistole a optické pušky proběhla na naší odbočce v sobotu 1. 9. 2018. Soutěže se zúčastnili střelci z celé republiky. A že to ze Zlína je pořádný kus.

Akce se konala za finanční pomoci města Česká Lípa. Děkujeme.

  1. ročník Lužických sportovních her –  v nádherné přírodě a za krásného počasí se uskutečnil 3. ročník Lužických sportovních her na Myslivnách. Spolupráce se spolkem SkiLuz a s AC Česká Lípa je vždy bezchybná. O zázemí a večerní zábavu se opět skvěle postarala paní Hana Doskočilová. Atletické disciplíny - hod oštěpem, hod diskem a hod koulí zajišťoval pan Karel Trejbal.

Akce se konala za finanční podpory města Česká Lípa. Děkujeme.

Beseda S kolem kolem světa – cestovatelská beseda manželů Vackových „S kolem kolem světa“ měla podtitul Patagonie a Antarktida. Bylo to poutavé vypravování o cestování na kolách drsnou přírodou, setkávání se s obyvateli těchto krajů doložené promítáním fotografií. Cestování po celé Jižní Americe ukončili svatbou v cyklistických dresech na velvyslanectví v Buenos Aires. Oba jsou velcí odvážlivci, kteří o svých cestách napsali už sedm knih. Společné setkání si opět zopakujeme třeba s vypravováním o cestě po Novém Zélandu se dvěma malými dětmi. Už se moc těšíme.

 

Rekondice Volary – v příjemném hotelu Bobík neměla chybu. Připravený program byl rovněž zajímavý. Navštívili jsme poštovní muzeum a cisterciácký klášter ve Vyšším Brodu. Prošli jsme se po Rožmberku až k hradu. V České Krumlově na zámku nás provázela úžasná průvodkyně paní Rous. Volary a okolí Volar nám nabídlo zastavení na menhirech, krásnou vycházku po křížové cestě a prohlídku místního kostela s poutavým povídáním pana faráře. Ve volném čase jsme využili i služeb v konopných lázních. Po Prachaticích nás provázela výtvarnice a autorka křížové cesty. Cestou domů jsme se zastavili v Hošticích. Šumava nás všechny okouzlila, takže už víme, kam vyrazíme příště.

Na dopravu nám přispělo město Česká Lípa. Děkujeme.

Více informací o akcích naleznete na našich webových stránkách.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny: (informace Mgr. Luboše Zajíce ze sociálně právní poradny SONS Praha):

Dlouhodobé ošetřovné – je podpůrčí doba až 90 kalendářních dnů. Podpůrčí doba skončí s ukončením potřeby dlouhodobé péče.

Týká se pojištěnce (ať už zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou), který z důvodu potřeby poskytování péče jiné osobě v domácím prostředí nemůže pracovat či podnikat.

 „Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného rozumí fyzická osoba, u které

  1. a) došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně; za den hospitalizace se považuje též den přijetí ošetřované osoby do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení, a
  2. b) je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.“

Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno jen pojištěnci, který má k ošetřované osobě nějaký vztah. Musí jít o:

  1. manžela nebo registrovaného partnera,
  2. příbuzného v linii přímé (předci a potomci) nebo o sourozence, tchyni, tchána, snachu, zetě, neteř, synovce, tetu nebo strýce,
  3. manžela či registrovaného partnera osob uvedených pod písmenem b), nebo jejich druha či družky,
  4. druha či družku ošetřované osoby nebo dokonce o jakoukoliv osobu, která žije s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

Za druha nebo družku příbuzného uvedeného v bodu b) se v tomto případě považuje jenom ten, kdo s ním má společné trvalé bydliště.

Další podmínkou nároku je u zaměstnance účast na pojištění alespoň 90 dnů v posledních čtyřech měsících před začátkem potřebné péče, u OSVČ tři měsíce pojištění před touto dobou. Po skončení dlouhodobého ošetřovného může být další týmž pojištěncem čerpáno až po dvanácti měsících.

Ošetřovaná osoba musí s ošetřováním vyslovit souhlas v písemné formě. O potřebě dlouhodobé péče rozhoduje ošetřující lékař zdravotnického zařízení, v němž byla osoba hospitalizována, a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce nebo osoby, kterou ošetřovaná osoba určí. Jak jsme již uvedli, potřeba dlouhodobé péče pro účely probírané dávky může trvat maximálně 90 dnů, o jejím dřívějším konci rozhoduje ošetřující lékař poskytovatele ambulantní péče.

Do zákoníku práce bylo nově vloženo ustanovení § 191a, které říká, že:

„Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění, jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody.“

To znamená, že důkazní břemeno tohoto tvrzení ponese zaměstnavatel.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nevzniká z dohody o provedení práce, ani ze zaměstnání malého rozsahu (odměna do 2 500 Kč za měsíc).

Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí za kalendářní dny, kdy je ošetřovaná osoba hospitalizována, s výjimkou prvního a posledního dne hospitalizace.

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu, tedy je shodná s výší nemocenského poskytovaného v prvních třiceti dnech dočasné pracovní neschopnosti a na rozdíl od nemocenského zůstává po celých (maximálně 90 kalendářních dnů) stejná.

Na tomto místě dodejme, že výše nemocenského se od 1. ledna 2018 vrátila k předreformním hodnotám, činí tedy

  1. a) 60 % denního vyměřovacího základu v prvních 30 kalendářních dnech,
  2. b) 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne a
  3. c) 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.

Dlouhodobé ošetřovné je možné čerpat od 1. června tohoto roku.