Měsíčník SONS CL č. 32 SRPEN 2018

Publikováno 20.08.2018 10:43 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 32 srpen 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na srpen 2018:  

 1.8.  Sociálně právní poradna, 10h Mozaika

 8.8.  Sociálně právní poradna, 10h Stolní hry

13.8.  Kontaktní den pro veřejnost     

14.8.  10h Luštění křížovek

15.8.  10h Klub 75+, 12h Mozaika

16.8.  8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

17.8.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

18.8.  Sobotní výlet na Myslivny – Country Luž - pro přihlášené

20.8.  Kontaktní den pro veřejnost

21.8.  10h Rukodělné činnosti

22.8.  10h Trénink paměti, 14h Jednání oblastní rady

23.8.  8:30h Masáže p. Merková, 10h Výtvarná dílna

24.8.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

25.8.  Sobotní výlet na Myslivny – Křivořezání + prezentace odbočky

27.8.  Kontaktní den pro veřejnost

28.8.  10h Květinový koutek

29.8.  Velké klubové setkání, 10h SAGITTA, 12h Kolektivní poradenství

30.8.  9:30 Masáže p. Hešková, 10h Výměna zvukových knih

31.8.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

 

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli.

Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Janě Řehořkové, Ireně Slovákové, Blance Janečkové, Ing. Miroslavu Šetkovi  

 

Akce, které proběhly:

Krajské sportovní hry pro zdravotně postižené ve Starých Splavech rozhýbaly všechny zúčastněné a to pořadatele, rozhodčí a hlavně soutěžící. Naše odbočka připravila opět soutěžní disciplíny, takže si soutěžící mohli vyzkoušet zručnost při nalévání vody pomocí hladinky, určování předmětů pomocí hmatu a chůzi s bílou holí za zvukem na čas. Nakonec jsme si také i my zasoutěžili v ostatních disciplínách.

Stanování ve Stvolínkách se i letos vydařilo. Ve stanech moc odvážlivců nebylo, ale vždy na denní program přijeli na zahradu k Chalupům další naši členové. Kromě pobytu na zahradě, vycházky po obci, koupání v bazénu, společenských her, společné přípravy občerstvení a jízdy na koních jsme uskutečnili trénink v simulované střelbě a to i pro veřejnost, vyjeli jsme na výlet do skanzenu Rychta a navštívili hrad Houska.

Besedy na dětských táborech a to hned tři. Dvakrát jsme jeli na tábor do Lindavy a jednou jsme byli v Jiřetíně. Besedovali jsme o životě a sportech nevidomých a představili jsme naši odbočku. Děti i vedoucí si vyzkoušeli chůzi s bílou holí, zvukovou střelbu, stolní hry pro nevidomé, nalévání nápojů pomocí hladinky, hmatovou soutěž v určování drobných předmětů a s pomocí si napsali jméno na pichtově psacím stroji. Královnou besed ale byla Kaya, která všem ukázala, jak pomáhá vodicí pes nevidomému.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Osvobození od správních poplatků (z. č. 634/2004 Sb.) pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P - zkrácený výňatek:

  1. Od poplatku 30 Kč za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo jejím stejnopisu. Neplatí ale na přepážkách České pošty.
  2. Od poplatku 1 000 Kč za vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby, má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
  3. Od poplatku 800 Kč za Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li o motorové vozidlo.
  4. Od poplatku ve výši 1 000 Kč za schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole.
  5. Od poplatku 1 000 Kč za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti delší než 6 měsíců je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa.
  6. Od poplatku 1 000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

Tentýž zákon o správních poplatcích naopak stanoví povinnost zaplatit následující poplatky:

  1. poplatek ve výši 30 Kč za vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze;
  2. Poplatek 200 Kč za vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený. Osvobození od poplatku nastane v souvislosti s násilným činem, je-li tato skutečnost doložena záznamem Policie České republiky.

Zvláštní cena za komunikační služby

Zákon o elektronických komunikacích (z. č. 127/2005 Sb.) nabízí operátorům poskytování služeb za tzv. zvláštní cenu. Jedná se vlastně o poskytování telekomunikačních služeb za cenu dotovanou státem. V současnosti jediným operátorem, který státní dotaci na snížení ceny může využívat, je společnost O2 Czech Republic a.s. Státní příspěvek činí 200 Kč, je dostupný pro držitele průkazu ZTP/P a držitele průkazu ZTP s praktickou nebo úplnou hluchotou, dále pro příjemce příspěvku na péči ve II. až IV. stupni závislosti a rodiče (popř. jiné osoby) pečující o takovéto děti. O2 však ještě kromě snížení slevy o státní příspěvek ve výši 200 Kč nabízí další slevu, a to 210 Kč pro držitele pevné linky, resp. 49 Kč pro uživatele mobilních služeb. Tyto slevy nejsou garantovány právními předpisy.

 

Připravujeme:

Na sobotu 1. 9. 2018 v klubovně ve spolupráci s TJ ZORA PRAHA 5. ročník střelecké kvalifikační soutěže Zlatý střed. Přejeme hodně úspěchů našim střelcům.

Rekondici ve Volarech v termínu 17. 9. – 23. 9. 2018 pro přihlášené.

Zveme:

Na 3. ročník Lužických sportovních her v termínu 4. 9. a 5. 9. 2018 v Horní Světlé. Ubytování na Lyžařské boudě na Myslivnách. Začínáme večeří a končíme obědem. Doprava z České Lípy objednaným autobusem nebo vlastní. Podrobnější informace a přihlášky získáte v klubovně.

          Všechny tři akce se uskuteční za finanční pomoci

                            města Česká Lípa. Děkujeme.