Májové slavnosti

Publikováno 05.05.2018 14:27 Odbočka Jičín


Obrázek

Ochutnávka neziskovek     

     První květnový den se Jičínem rozléhá hudba, lipovou alejí se prohání koňské spřeţení. Pro děti jsou připravené pohádky, hry, soutěţe. Na náměstí je ke shlédnutí výstava historických závodních motocyklů. Oblastní nemocnice pro občany připravuje Den zdraví. Dále se představí sloţky Integrovaného záchranného systému a mnoho dalšího.
     Součástí tohoto dne je i Ochutnávka neziskovek probíhající na nádvoří muzea. Jičínská odbočka SONS ČR, z. s. byla mezi pozvanými.       
     Neváhali jsme a opět připravili stánek plný zajímavostí ze ţivota zrakově hendikepovaných. Díky velkému zájmu v loňském roce jsme svoje řady letos posílili na šest pomocníků. O naše pomůcky a informace byl velký zájem. Děti měly moţnost nasadit si papírové klapky na oči a zahrát si pexeso nebo člověče nezlob se. Mnoho návštěvníků si zkusilo chůzi s bílou holí nebo podpis naslepo pomocí šablonky. Také jsme předváděli sadu simulačních brýlí, které zdravým lidem přibliţují nejčastější zrakové vady.          Náš stánek jsme doplnili i pomůckami z praktického ţivota slabozrakých a nevidomých, jako jsou lupy, hodinky, kalendáře, kníţky, pomůcky na praní či pomůcky do kuchyně. Rovněţ jsme měli připravenou Braillovu abecedu a pět obálek s různými slovíčky v bodovém písmu, které mohli návštěvníci sami rozluštit. Na viděnou opět za rok.
     Děkujeme panu fotografu Ondřeji Březovskému za sponzorské nafocení tohoto dne.


Obrázky