Informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 18.04.2022 13:02 Odbočka Nový Jičín


Obecně vzato byl počátek letošního února zejména ve znamení vrcholící omikronové vlny pandemie COVID-19, zatímco konec měsíce poznamenalo válečné dění na Ukrajině. Obě tyto události samozřejmě zanechaly stopy i v činnosti vedení SONS, k čemuž se níže dostaneme. Druhý měsíc letošního roku z našeho hlediska ale vůbec nebyl tak pochmurný, jak by se mohlo zdát z tohoto úvodu.

Únor byl pro nás zejména měsícem mnoha různých setkání a jednání, na kterých jsme s nejrůznějšími partnery řešili nejrůznější aspekty života se zrakovým postižením. Při zpětném pohledu na únorovou řadu proběhlých schůzek vidím, že drtivá většina jich právě kvůli pandemické situaci proběhla online, díky čemuž jsem měl možnost znovu si ověřit, že termín „únava ze Zoomu“ nemá své vlastní heslo ve Wikipedii jen tak nadarmo. Už se tedy těším, že v březnu se více vrátíme k osobním setkáním.

Začátkem února jsme se na online schůzce sešli s předsedou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislavem Mamojkou a jeho kolegyněmi, které se zabývají legislativou a přístupností. Probrali jsme zejména naše zkušenosti s dosavadním průběhem implementace evropské směrnice EAA (o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb), ale i některá další témata. Zjistili jsme, že na obou březích řeky Moravy narážíme mnohdy na obdobné problémy. Budeme se tedy snažit udržovat kontakt s našimi slovenskými kolegy a i v budoucnu si vyměňovat zkušenosti ohledně témat, která máme společná.

Další příležitostí k debatě o přístupnosti v obecnější rovině byla panelová diskuse v rámci konference Přístupný život – inkluzívnější život, pořádané také ÚNSS, které jsem měl možnost zúčastnit se společně s kolegy z několika dalších evropských zemí.

Další důležitou akcí zabývající se aktuálními konkrétními problémy, která se konala opět online, bylo jednání výboru Evropské unie nevidomých (EBU) pro styk s Evropskou komisí. Zde byly na programu dva klíčové body, a sice uvažovaná změna designu Euro bankovek a přístupnost platebních terminálů.

V případě bankovek se v běžných médiích bude asi hlavně řešit, jaké evropské symboly se na nich objeví, pro nás ale bude daleko důležitější, aby u nich zůstalo zachováno zřetelné odlišení hodnot odstupňovaných velikostmi bankovek a také dobrá čitelnost čísel uvádějících hodnotu. Ačkoli se nás přístupnost Euro bankovek zatím týká jen při cestách do zahraničí, měli bychom EBU v této věci určitě podporovat.

Přístupnost platebních terminálů je problém, se kterým se můžeme setkávat bezprostředněji – lehce se nám při placení kartou může stát, že narazíme na dotykový terminál, na který nebudeme schopni zadat PIN. Na evropské úrovni přístupnost platebních terminálů bude do budoucna vyžadovat již zmíněná směrnice EAA a návazné předpisy. Ačkoli vše vstoupí v účinnost až za více než tři roky, je třeba tématu věnovat pozornost už teď, a to ideálně na evropské úrovni. Proto EBU k přístupnosti platebních terminálů ustanovila pracovní skupinu a za SONS jsme do ní nominovali kolegu Honzu Urbánka.

Další pracovní skupina, jíž se SONS bude aktivně účastnit, vznikla při Kanceláři Veřejného ochránce práv a bude se věnovat monitorování přístupnosti vzdělávání. Naším zástupcem zde bude předseda Klubu učitelů hudby Milan Arner. Vzdělávání se nakonec věnovalo i únorové zasedání Poradního orgánu ombudsmana, jemuž byl opět na dálku přítomen i Luboš Zajíc. Luboš se taktéž online zúčastnil i jednání Pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví. Odtud pro nás plyne jako zřejmě nejdůležitější informace, že v průběhu letošního roku mají být zavedeny elektronické poukazy na zdravotnické prostředky, tedy jakási obdoba elektronického receptu, která ale bude využitelná např. při předepisování bílých holí.

Aby těch online akcí, do kterých jsme se v únoru zapojili, nebylo málo, mohli bychom zmínit ještě jednání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy, nebo pracovní skupinu pro slabozraké při Evropské unii nevidomých. Raději ale závěrem poinformuji o dvou událostech, které se mohly, a dokonce musely uskutečnit fyzicky za osobní účasti všech zapojených.

První z nich je divadelní představení Slepci, jež uvedl soubor Pražské konzervatoře. Jde o poměrně temnou hru, a to nejen pro velmi úspornou práci se světlem na jevišti, ale i z hlediska zpracovávaného tématu pracujícího se symbolikou slepoty. Autoři inscenace chtěli ve hře předejít věcným chybám a nepřesnostem, proto některé aspekty konzultovali s Lubošem Zajícem, který měl tak možnost zúčastnit se jak příprav představení, tak i premiéry, která proběhla 4. března V Divadle Na Rejdišti.

Druhou fyzickou akcí byl zážitkový workshop o přístupnosti, který jsme ve spolupráci s expertkou na přístupnost Marianou Chytilovou připravili pro pracovníky mediálního oddělení Člověka v tísni. Účastníci si za asistence Nicole Fryčové, Marka Salaby a též mojí mohli v malých skupinkách sami na sobě vyzkoušet, na jaké překážky narážejí zrakově postižení při práci se zvětšeným obrazem na počítači, s hlasovým výstupem na mobilu nebo při pohybu bez zraku po budově, a rozebrali jsme, jak tyto překážky odstraňovat. Akci jsme naštěstí stihli před vypuknutím ukrajinské krize, dnes už by na ni pracovníci Člověka v tísni nejspíš neměli čas, protože řeší mnoho urgentnějších věcí.

Tím se dostáváme k nabídce pomoci ukrajinským uprchlíkům se zrakovým postižením. Mezi válečnými běženci se určitě najdou i slabozrací a nevidomí. SONS může těmto lidem poskytnout dočasné ubytování, zapůjčení pomůcek, průvodcovskou službu a další poradenství. Pomoc koordinujeme s obecně prospěšnými společnostmi založenými SONS a dalšími organizacemi. Kontaktní osobou pro pomoc uprchlíkům je naše výkonná ředitelka Veronika Pokorná.

Únorovou zprávu bych rád završil pozvánkou k účasti k online diskusi. S Lubošem Zajícem jsme se rozhodli pro úpravu formátu našich „hodin pro veřejnost“, které jsme zavedli loni na podzim. Nově bude možné kontaktovat nás pravidelně každé třetí pondělí v měsíci, od 15:00 do 16:00 telefonicky a v následující hodině potom ve skupině na Skypu. Obrátit se na nás můžete s čímkoli, ale primárně nabízíme k probrání témata, jež vždy zazní právě v měsíční zprávě o naší činnosti. Pokud tedy máte cokoli k výše uvedenému, můžete nás kontaktovat nejblíže 21. března.

Aby témat do debaty nebylo málo, přidám na závěr ještě jedno navíc, kterému jsme se v únoru také intenzivněji věnovali, a sice problémy se sdílenými koloběžkami. V mnoha větších městech narážíme nejen na nebezpečný provoz koloběžkářů, ale také na mnohdy zcela nevhodné odkládání sdílených koloběžek ve veřejném prostoru. Víme již o případech zranění zrakově postižených chodců v důsledku střetu s koloběžkou na místech, kde koloběžka nemá co dělat. Proto budeme usilovat o stanovení jasných pravidel pro provoz i parkování koloběžek Více k tématu elektrických koloběžek a chodců se zrakovým postižením se můžete dočíst v článku Luboše Zajíce na webu SONS.

Těšíme se tedy na případné setkání s vámi 21. března nejen k tématu koloběžek a za měsíc můžete očekávat další zprávu, jejímž autorem bude tentokrát Luboš Zajíc.

Únorovou zprávu o činnosti vedení SONS připravil
viceprezident Jan Šnyrych.