IN - OK z České Třebové 8/19

Publikováno 26.08.2019 11:28 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------------------------------------------------------------------------

 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo VIII. / 2019

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové

  

vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email:  ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www    Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota      

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladní: Elenka Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                             

ČLÁNKY o aktivitách …

Po dobu prázdnin z důvodu dovolených a jiných soukromých aktivit členů oblastní odbočky nejsou plánovány žádné společné akce.

Pravidelná setkání začnou od září.

Přejeme Vám, vážení čtenáři, klidné a pohodové prožití léta.

 

                                                                                                                      Připravil I.P.

                                             

Poradna…

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 08/2019

V článku psaném v době, kdy jsou letní prázdniny ještě mladé, přineseme:

 • informaci o zrušení karenční doby a výši náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a
 • ocitujeme a stručně vyložíme ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti držitelů vodicích psů za škodu, kterou by jejich pomocníci způsobili.

Konec karenční doby

Téměř každý zaznamenal zprávu o tom, že od 1. července tohoto roku byla zrušena tzv. karenční doba, tedy první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, které nebyly zaměstnancům nijak kompenzovány. Změnu přinesla novela č. 32/2019 Sb., která ve své první části odstranila větu druhou za středníkem z ustanovení § 192 zákoníku práce, jež stanovila, že „náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.“

V oněch prvních třech dnech, ale i po celých 14 dnů nemoci, kdy zaměstnanec pobírá náhradu mzdy nebo platu od zaměstnavatele, náleží náhrada mzdy či platu ve výši 60 % průměrného výdělku. Nemocenské z nemocenského pojištění je pak vypláceno od 15 dne dočasné pracovní neschopnosti, a to ve stejné výši 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Výše nemocenského se pak zvyšuje na 66 % do 60 dne a na 72 % denního vyměřovacího základu od 61. dne dočasné pracovní neschopnosti.

Stejná pravidla platí i pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za předpokladu, že se z nich odvádí pojistné na nemocenské pojištění, což je nutné, pokud měsíční odměna z těchto dohod přesáhne – u dohody o pracovní činnosti 3 000 Kč a u dohody o provedení práce 10 000 Kč.

Finanční ztráta, která tímto krokem vznikne zaměstnavatelům, by jim měla být alespoň částečně kompenzována tím, že se jim o dvě desetiny procenta snižuje sazba sociálního pojištění, které odvádí za každého zaměstnance, pojistné na nemocenské pojištění tak bude činit z celkové sazby 24,8 % 2,1 % na místo dosavadních 2,3 %.

Odpovědnost držitele vodicího psa za škodu podle občanského zákoníku

Zásadním impulsem k napsání následujících řádků byl dotaz jednoho ze známých českých držitelů vodicích psů, který se právě na odpovědnost za škodu způsobenou vodicím psem ptal. Ustanoveními, která se této problematiky bezprostředně týkají, jsou paragrafy 2933 až 2935 občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.).

Nejdříve citujme § 2933:

„Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.“

Toto ustanovení zakládá tzv. objektivní odpovědnost vlastníka zvířete, popř. jiného jeho faktického držitele vůči každé osobě, které zvíře způsobí škodu. K úspěšnému uplatnění náhrady škody tedy poškozenému postačí, pokud prokáže, že ke škodě skutečně došlo (předloží potvrzení od lékaře, že byl zraněn, předloží fotografii dokládající, že jeho oplocení pozemku bylo zničeno sousedovým zvířetem, a podobně) a prokáže, že zde byla příčinná souvislost mezi chováním zvířete a vznikem škody, tedy že ono zranění bylo způsobeno skutečně psem majitele, jehož žaluje. V tomto případě by se soud již vůbec nezabýval tím, zda vlastník zvířete mohl či nemohl škodě předejít, zda udělal vše, aby psovi v pokousání souseda zabránil, zda plot, který pes při pokousání kolemjdoucího přeskočil, byl či nebyl dostatečně vysoký, a tak dále. Odpovědnost zde bude vždy, bez ohledu na míru zavinění majitele psa.

K držitelům vodicích psů však zákon tak striktní není. Ustanovení § 2934 totiž říká:

„Slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti.“

Protože nemáme k dispozici soudní judikát, který by vyložil, co má zákon potřebnou pečlivostí přesně na mysli, pokusím se – s rizikem, že soud by situaci posoudil jinak, posloužit vlastním příkladem: představme si, že by vodicí pes učitele hudby znečistil ve třídě hudební školy koberec takovým způsobem, že by bylo nutné jej nechat profesionálně vyčistit a ředitel hudební školy by se rozhodl po učiteli žádat uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s vyčištěním koberce. Pokud by nešlo o psa vodicího, byl by učitel jistě povinen náklady uhradit. Jestliže by však šlo o škodu způsobenou psem vodicím, pak by jeho majitel, který by prokázal, že psa ten den řádně venčil a ke znečištění došlo např. z důvodů nějaké nenadálé střevní komplikace, mohl uspět, a soud by patrně tohoto škůdce povinnosti nahradit škodu zprostil.

Nezbývá, než majitelům vodicích psů doporučit, aby se slovy zákona snažili potřebnou pečlivost svým pomocníkům věnovat, aby tak vzniku škody pokud možno předešli, popř. se byli schopni z odpovědnosti za škodu způsobenou jejich psy vyvinit.

Za Sociálně právní poradnu SONS

Luboš Zajíc

Kompletní článek převzat z konference VIS-IMP

 

SONS, Středisko výcviku vodicích psů (SVVP)

Vodicí pes je pro zrakově postiženého člověka jedním z velkých kroků k samostatnosti a nezávislosti. Je pro něj spolehlivým průvodcem, ochotným kdykoliv se vydat na cestu, ale i společníkem a oddaným přítelem.

První dochovanou zmínkou o psu doprovázejícím nevidomého člověka je nástěnná malba v antickém městě Herculaneum, které spolu s Pompejemi zahladil výbuch Vesuvu 24. srpna roku 79 n. l. Ze středověku pochází různé rytiny, zobrazující slepé žebráky se svými psy, kteří je jednak doprovázeli na místa, kde se scházeli lidé (např. kostely a tržiště), a jednak svými naučenými kousky pomáhali získávat svému pánovi peníze na živobytí. Jedna z prvních rytin pochází z Číny ze 13. století. V roce 1918 už nacházíme písemné záznamy kněze Johanna Wilhelma Kleina, ředitele vídeňského ústavu pro nevidomé, který ve své Učebnici pro výuku nevidomých popisuje svoji metodiku výcviku vodicích psů.

 

K velkému rozmachu výcviku vodicích psů dochází v Německu po 1. světové válce, vzniká zde postupně několik center, kde bývalí váleční psovodi cvičí vodicí psy pro své kamarády – válečné veterány osleplé bojovými plyny. Za rok je tak vycvičeno na 600 vodicích psů. Z té doby pochází i různé poštovní známky zobrazující nevidomého s vodicím psem a s nápisy jako bezpečný vůdce (ein Sichrer Fuhrer), pozorný služebník, zachránce v nebezpečí, průvodce na cestách za denním chlebem aj.

 

V lednu 1929 je v USA založena první škola pro výcvik vodicích psů The Seeing Eye, v tomtéž roce v září je založena i škola vodicích psů v Itálii. V roce 1931 ve Velké Británii vzniká The Guide Dog for the Blind Association a postupně následují další školy po celém světě. V roce 1989 je založena Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) za účelem sjednocení a dodržování standardů ve výcviku vodicích psů a v péči o nevidomé klienty – uživatele vodicích psů. Tato federace sdružuje školy pro výcvik vodicích psů ze všech kontinentů světa.

 

U nás stejně jako ve světě k prvním pokusům o výcvik vodicích psů dochází krátce po první světové válce, výcvikem se zabývá kynolog Josef Podhorský. V 60. letech pak dochází k rozvoji tohoto výcviku pod vedením kynologa Miroslava Fišera. V letech 1974 až 1978 po dohodě s Ústředním výborem svazu invalidů probíhá výcvik vodicích psů při chemickém podniku Spolana Neratovice, v roce 1978 je pak přesunut pod výrobní družstvo invalidních pomůcek META.

 

V roce 1989 vzniká Česká unie nevidomých a slabozrakých a následně pod ní i oddělení výcviku vodicích psů, jež už v roce 1994 získává přidružené členství v již zmiňované Mezinárodní federaci vodicích psů. V roce 1996 vzniká Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V roce 1997 je dostavěno a slavnostně otevřeno Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS ČR v Praze Jinonicích. Cvičitelé, kteří do té doby pracovali na základě živnostenského oprávnění a psi ve výcviku pobývali u nich doma, nyní pracují na plný úvazek jako profesionální cvičitelé vodicích psů, cvičení psi jsou trvale ubytováni ve středisku. V roce 1999 je dostavěna i druhá budova – ubytovací zařízení pro klienty.

 

Jak probíhá výcvik vodicího psa?

Štěňata získáváme ze svých vlastních chovů i ze zahraničí, jedná se především o plemeno labradorský retrívr,kříženci labrador a zlatý retriever, německý ovčák, flat coated retriever. v roce 2018 jsme posílili řady našich psích studentů o plemeno královský pudl. Spolupracujeme s chovatelskými stanicemi a středisky v zahraničí, kde je předpoklad dobrého zdravi povahy budoucích vodicích psů, podle standardů Mezinárodní federace vodicích psů.

 

Kritéria, která by měl budoucí vodicí pes splňovat:

 

 • vyrovnaný temperament se šťastnou povahou, přátelský ke zvířatům a lidem, schopný vycvičení a přizpůsobivý,
 • reagující na lidský hlas, ochotný se zavděčit a vyhledávající společnost lidí,
 • schopný rozvinout a udržet dobrou koncentraci i v přítomnosti jiných zvířat, především psů,
 • přizpůsobivý přiměřeným změnám prostředí anebo držitele,
 • nízké lovecké sklony, motivace k práci, ale ne hyperaktivní,
 • nepřijatelné je přílišné čuchání nebo slídění,
 • neměl by vykazovat přílišnou reakci na pohlazení nebo dotyk nebo vykazovat extrémní reakci na zvuk nebo další podněty,
 • ne stydlivý, zdravě nedůvěřivý, ne příliš nervózní nebo podezíravý,
 • nesmí být v žádném ohledu příliš dominantní nebo agresivní.Celá příprava vodicího psa trvá necelé dva roky a pro štěně začíná již ve dvou měsících věku, kdy přichází do rodiny našich dobrovolníků – vychovatelů. Tam štěně následně stráví 10 měsíců svého dětství v tzv. předvýchově. Učí se základy poslušnosti, hygienické návyky, seznamuje se s okolím a se svým vychovatelem postupně navštěvuje všechna místa, kam bude jednou se svým nevidomým pánem docházet (úřady, restaurace, lékař, divadlo, nákupní centra apod.). Každý měsíc se všechna štěňata schází na tzv. srazu štěňat, kde veterinární lékař zkontroluje jejich zdravotní stav, cvičitelé testují jejich povahový vývoj a zaškolují vychovatele, jak se štěňaty správě zacházet a jaké návyky jim vštěpovat.V roce je štěně podrobeno přísnému vyšetření očního pozadí, RTG kyčelních a loketních kloubů i velmi důkladnému kardiologickému vyšetření. Poté nastoupí roční dorostenec do střediska k odbornému výcviku vodicího psa. Zde stráví 6 až 8 měsíců každodenního výcviku pod vedením zkušených instruktorů. Poté, co spolehlivě zvládne všech 34 dovedností vodicího psa podle vyhlášky 388/2011, skládá závěrečnou zkoušku, která probíhá bez zrakové kontroly jeho instruktora (tzv. chůze naslepo) v rušných ulicích Prahy.Co se pes ve výcviku učí?  Poté, co si u nás klient zažádá o vodicího psa, pozveme jej na dvoudenní školení, kde si vyzkouší chůzi s různými typy psů, co se týče povah a tempa chůze. Poskytneme mu očekávat, veškeré informace o tom, jak vodicí pes pracuje, jak je potřeba se o něj starat, upozorníme jej i na možná negativa. Zároveň zjistíme veškeré potřeby a požadavky klienta, jeho specifika, zdravotní stav, způsob života, povahové vlastnosti a další informace potřebné k vhodnému výběru jeho budoucího vodicího psa.Následuje návštěva klienta v místě jeho bydliště pro upřesnění životních podmínek a zjištění specifik prostředí. Čekací doba na vodicího psa se pohybuje v rozmezí 3 až 6 měsíců. Předávání vodicího psa probíhá ve dvou fázích – během první se klient se svým novým psem seznamuje u nás ve středisku, ubytován je v našem ubytovacím zařízení. Poté všichni společně odjíždí do místa bydliště klienta (instruktor se ubytuje poblíž) a s klientem další týden prochází jeho nejčastěji používané trasy a dohlíží na práci psa v novém prostředí.Tím naše spolupráce nekončí, klientovi poskytujeme následné služby po celou dobu činné služby psa. Jedná se především o doučování nových tras, řešení případných problémů s vodicím psem, jeho bezplatné hlídání ve výjimečných životních situacích, návštěva klienta v místě bydliště či jeho ubytování zdarma v našem ubytovacím zařízení, možnost odebírat krmivo a doplňkové přípravky pro své čtyřnohé průvodceof firmy Vafo (za zvýhodněné ceny),v neposlední řadě možnost využít i finanční podporu (konto Brita), pokud se jejich psí pomocník dostane do vážných zdravotních problémů. Chcete-li se dozvědět o naší práci více, či byste se chtěli stát vychovateli našich psích žáků, napište či zavolejte. Rádi se Vám budeme věnovat.Tým zaměstnanců SVVP 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Jak probíhá příprava klienta?
 • Samozřejmostí jsou povely poslušnosti a ovladatelnosti (sedni, lehni, vstaň), chůze u nohy či tzv. odložení – pes vleže počká na místě na svého majitele. Součástí výcviku je i aport, vyhledání a přinesení upuštění či ztracené věci a její předání do rukou svého pána. Ve výcviku se pes naučí i cestování všemi dostupnými dopravními prostředky.
 • Základem práce vodicího psa je vyrovnaná přímá chůze bez zbytečného rozptylování zvukovými, zrakovými a čichovými vjemy. Odtud pochází dojem „chudáka vodicího psa“, psa kráčejícího rovně bez jakýchkoliv dalších projevů a mimiky. Tak vypadá pes, který se maximálně soustředí na rovnoměrné tempo chůze, jemný tah a zároveň již dopředu vyhlíží případné překážky či očekává další povely svého pána. Poté se pes učí vyhýbat překážkám a označovat je. Překážka je jakékoliv místo, na němž nevidomému hrozí zakopnutí, naražení, pád. Pokud se pes ocitne před překážkou, musí se naučit samostatně rozhodnout, jak ji vyřešit. Na povel vyhledává přechod pro chodce, dveře, schody a zastávky dopravních prostředků.
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR

Klikatá 613/2a

158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.: +420 251 611154

e-mail: vodicipsi@sons.cz

www.vodicipsi.cz

 

 

International Guide Dog Federation

Hillfields, Burghfield Common Reading

UK RG7 3YG

Tel.:+44 118 983 1990

www.igdf.org.uk

 

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek

Krakovská 1695/21

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 462 462

e-mail: sons@sons.cz

www.sons.cz

 

Článek převzat z Oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby SONS ČR, z.s.

 

 

 

Naši sponzoři Města a Obce

 

 

Naši činnost finančně podporuje: Krajský úřad Pardubického kraje.

Město: Česká Třebová, Bystré, Letohrad, Ústí nad Orlicí a Svitavy,

Obce: Trpík, Hradec nad Svitavou, Semanín, České Libchavy, Němčice a Opatovec.

Za finanční podporu všem děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.