IN - OK z České Třebové 1/19

Publikováno 05.02.2019 09:53 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

---------------------------------------------------------------------------

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO

Číslo I. / 2019

O

Vydává:          SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Česká Třebová

Mlýnská 900, Česká Třebová 560 02

Tel.: 465 535 325

Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

 

 

 

 

KONTAKTY:

                   Adresa:   OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová

                   Telefon:  465 535 325,  mobil:   607 657 188

@        email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz

www   Články a fotografie naleznete na www.sons.cz/ceskatrebova

 

Provozní doba:

Pondělí       9:00→12:00  ↔  14:00→16:30hod.

Středa         9:00→11:30  ↔  12:30→16:30hod.

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám

mohli poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství.

 

 

 

Rada oblastní odbočky...

 

Předseda: Ivo Psota      

Místopředseda: Marie Svobodová

Pokladní: Elenka Simonová

 

Život odbočky…

 

Gratulace a přání,

našim členům zasíláme poštou osobní přání k životnímu jubileu a k narozeninám.

Vydáváme čtvrtletně „OKÉNKO“ tj. zkrácená verze informací o činnosti oblastní odbočky.

Klubová činnost, probíhá dle plánu:

Každé pondělí – Německá konverzace od 14:00 – 16:00 hod..

Lichou středu – Zpívánky od 14:00 – 16:00 hod.

Sudou středu – Šikovné ruce od 13:00 – 16:00 hod.

Turistika – každý pátek, bližší informace v kanceláři.                                                                             

ČLÁNKY o LEDNOVÝCH aktivitách …

Novoroční výstup na Kozlovský kopec…

Již tradičně se na Nový rok schází příznivci novoročního výšlapu na Kozlovský kopec, aby zahájili příchozí rok výstupem na druhý nevyšší vrchol v okolí města. Kozlovský kopec, který se nachází ve výšce 601m.n.m. východně od stejnojmenné obce Kozlov, který je znám chaloupkou Maxe Švabinského. Ze Třebové na Kozlov, vede několik tras značených i neznačených, my jsme se vydali trasou pouze tři kilometry dlouhou.

Na vrcholu se nachází turistická chata Maxe Švabinského z roku 1933, která nabízí občerstvení a ubytování. Nedaleko chaty je postavená vysílací věž mobilních operátorů s rozhlednou. Kovová konstrukce je 55 m vysoká s vyhlídkovou plošinou ve výšce 33 m, která umožňuje za dobrého počasí výhled po okolí i větších dálav, ale v zimním období je nepřístupná.

My, jsme měli sraz v parku Javorka již ve 12 hodin. Sešlo se nás osmnáct. Novoroční přivítání, něco na zahřátí, na zub a můžeme vyrazit směr Kozlov. Počasí nám nebylo nakloněno, cestou nás provázelo mrholení a nepříjemný vítr. V družném hovoru nám ale cesta rychle ubíhala.

V restauraci jsme měli zamluvený stůl, abychom mohli sedět pohromadě, bývá tam plno. Po občerstvení a sdělení si zážitků z uplynulých svátků jsme se vydali zpět k domovu. I přes nepřízeň počasí se nám vycházka vydařila.

 

Novoroční turnaj v kuželkách…

Turnaj, je první sportovní akcí v novém roce, má dlouholetou tradici a je stále oblíben. V pondělí 14. ledna se nás sešlo v kuželně dvacet tři. Nejprve hrajeme soutěž jednotlivců ženy a muži. Soutěž je dvoukolová, po deseti hodech a pěti dorážkách si hráči vymění dráhy. Poražení všech kuželek je oznámeno zvoněním. Po odehrání, následuje soutěž družstev. U této společné hry je větší zábava a legrace, hraje se s oblibou. Povzbuzování a vzájemné hecování patří k tomuto sportovnímu setkání. Na závěr obdrží každý hráč pamětní list s dosaženým výsledkem v soutěži jednotlivců.

         Připravil I.P.

Připravujeme na únor…

 

  1. února

Další setkání u snímků z našich výletů, které máme pojmenované „Odpolední promítání“ proběhne v malé klubovně od 14 hodin. Na programu bude promítání snímků s komentářem z pobytového zájezdu do Svratky a na Vysočinu.

 

  1. února

Tímto Vás srdečně zveme na Masopustní posezení, které začíná ve 14 hodin. Nabídneme Vám chutné občerstvení, které připraví osvědčená „partička“ za rozumnou cenu. Hudební doprovod zajistí pan František s harmonikou, který zahraje ke zpěvu, poslechu i na přání. Předpokládaný konec je naplánovaný na 17tou hodinu.

 

Další aktivity…

Připravujeme autobusový zájezd do Blanska, zájezd se uskuteční začátkem dubna, přesné datum bude včas oznámeno. Cílem bude návštěva festivalu „ Dny umění nevidomých umělců na Moravě“. V rámci zájezdu se pojedeme rozhlédnout po krásách zdejšího kraje. Přihlášky a bližší informace na uvedených kontaktech.

                                                                                                                      Připravil I.P.

                                             

 

Poradna…

Článek je převzat bez úpravy z konference Vis-imp.

Nyní je již možné žádat o příspěvek na OrCam MyEye

Koncem měsíce srpna loňského roku byla poprvé SONS kontaktována orgány veřejné moci s žádostí o konzultaci stanoviska k žádostem o příspěvek na zvláštní pomůcku Orcam MyEye. Záležitostí se nejdříve začalo zabývat oddělení Tyflokabinetu, které z věcného hlediska zkoumalo, nakolik je tato pomůcka užitečná, pro které kategorie zrakového postižení, s jakými jinými pomůckami je tato nová pomůcka srovnatelná, v čem tkví její jedinečnost, atp. Se závěry, které z tohoto testování vyplynuly, čtenáře TÉČKA (přílohy Zory) v listopadu 2018 seznámil redaktor Jan Šnyrych v článku s názvem „O kameře OrCam MyEye 2 střízlivě a s nohama na zemi“. Článek je pro zájemce zveřejněn na stránkách Tyflokabinetu SONS:

http://www.tyflokabinet.cz/clanky/tecko/orcam

Po předání výsledků testování Ministerstvu práce a sociálních věcí nastala fáze jednání, jejímž cílem bylo najít způsob, jakým se český stát k žádostem o příspěvek na OrCam postaví, s ohledem k platné legislativě. O závěrech těchto jednání Vás právě v následujících řádcích budeme informovat.

Za nejpodstatnější závěr lze určitě označit tento:

Orcam lze považovat za digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem (viz příloha č. 1., část II, bod 2, písm. h) vyhlášky č. 388/2011 Sb.). To znamená, že na tuto pomůcku mohou získat příspěvek osoby se zdravotním postižením uvedeným v části I. bodě 2 písm. a) a b) přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.), tedy úplně nevidomí nebo prakticky nevidomí žadatelé.

Zároveň MPSV zdůraznilo nutnost pečlivého zkoumání nároku na příspěvek na tuto pomůcku a doporučilo, aby žadatelé před podáním žádosti absolvovali konzultaci v dceřiné společnosti SONS Tyfloservis, o.p.s., jejíž pracovníci individuálně s každým zájemcem detailně proberou důvod a způsob, jakým by chtěl žadatel OrCam využívat, zda očekávání žadatele pomůcka skutečně může naplnit a v neposlední řadě i to, zda neexistují jiné pomůcky, které by žadatelovy potřeby mohly splnit lépe. Posouzení Tyfloservisu pak bude využito jako jednoho z podkladů pro vydání rozhodnutí. Jednoznačně jako nedostačující podklad byla jmenována případná stanoviska dodavatelských společností či jimi zřízených “poradenských pracovišť”.

Žádosti by nemělo být vyhověno např. tehdy, pokud již žadatel využívá elektronické multifunkční komunikační pomůcky na bázi chytrého telefonu, neboť OrCam oproti těmto pomůckám nepřináší v zásadě žádné nové funkce, které by nebyly skrze jednotlivé aplikace dosažitelné.

Stejně tak postrádá smysl, aby příspěvek na OrCam získaly osoby, které se nepohybují samostatně (bez průvodce) v exteriéru, neboť výhodou OrCamu oproti již nyní existujícím pomůckám je zejména jeho jednoduchá přenosnost; „textové“ čtecí funkce lze v domácím prostředí zajistit jinými vhodnými pomůckami, ať již na bázi stolního PC, notebooku či jednoúčelových čtecích zařízení, dle schopností a požadavků žadatele.

Ve stanovisku MPSV se dále objevuje konstatování, že „využívá-li klient Orcam, není zpravidla důvod pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení kamerové lupy.“

Příspěvek na OrCam dále nezískají osoby, kterým by ve využití pomůcky mohly bránit další přidružená postižení, jako je např. třes hlavy, třes horních končetin, závažné sluchové postižení, atd.

Během jednání bylo SONS jednoznačně hájeno stanovisko a po určitých diskusích bylo přijato i pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, že pomůcku OrCam MyEye není jako celek možné srovnávat s jinou pomůckou ve smyslu hledání odlišné pomůcky v základním provedení a nejnižší ekonomickou náročností, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 10 zákona o poskytování dávek OZP. To v praxi znamená, že by zde nemělo docházet ke snižování předpokládané ceny pomůcky, z níž se výše příspěvku odvozuje. Tento stav by tedy měl platit do doby, než se objeví na trhu další pomůcky s OrCamem funkčně srovnatelné.

Závěr

V současné době lze tedy doporučit, aby si ti prakticky a úplně nevidomí, kteří jsou o osobním přínosu pomůcky pro ně přesvědčeni, sjednali svou návštěvu v nejbližším krajském středisku Tyfloservisu. Pokud výsledkem jejich konzultace v Tyfloservisu bude totožný závěr, tedy že OrCam MyEye je pro ně opravdu užitečnou pomůckou, pak mohou podat žádost na kontaktním pracovišti místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Žádost by tentokrát již neměla být zamítnuta s odůvodněním, že pomůcka OrCam MyEye není pomůckou uvedenou v seznamu zvláštních pomůcek, na které se poskytuje příspěvek, že s nimi není ani pomůckou srovnatelnou, ale jejich nárok by měl být posouzen a v případě splnění zákonných podmínek a reálných možností využití pomůcky (viz informace uvedené výše), by jim měl být příspěvek poskytnut.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc

 

Děkujeme za podporu

 

 

Naši činnost finančně podporuje: Krajský úřad Pardubického kraje.

Město: Česká Třebová, Bystré, Letohrad, Ústí nad Orlicí a Svitavy,

Obce: Trpík, Hradec nad Svitavou, Semanín, České Libchavy,Němčice a Opatovec.

Za finanční podporu všem děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

v České Třebové a jejich příznivců.