Hmatový kontrast na železničních nástupištích


Hmatové úpravy na železničních stanicích a zastávkách

Podklad pro projektanty

 

Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace - pokyn

 

Na základě jednání, které proběhlo 25.3.2015 na SŽDC za účasti zástupců O13, O6 a SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR), byly upřesněny a dohodnuty závazné požadavky na řešení povrchu pochozích ploch v okolí tzv. bezpečnostních a orientačních pásů na nástupištích. Dohodnuté závazné požadavky jsou shrnuty v tomto pokynu – ten se týká zejména případů, kdy je použita nástupištní konstrukce typu L, a to bez konzolové desky (Ž 8.42-N), tj. kdy je pochozí plocha nástupiště zpevněna vhodnou konstrukcí - např. zámkovou dlažbou nebo betonovými dlaždicemi.

 

Do doby, než bude provedena novelizace vzorových listů Ž 8.7 ve smyslu pravidel dohodnutých se SONS, platí závazné požadavky pro klad zámkové dlažby nebo betonových dlaždic v bezprostřední blízkosti tzv. bezpečnostních pásů takto:

 

 1. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí signálního pásu tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm (optimálně 400 mm) – názorné schéma v příloze č.1.

 2. Při volbě typu dlažby a při kladení dlažby v okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí signálního pásu je zde nutno dodržovat tyto zásady:

 • rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn pouze dlažebními prvky
  bez sražené hrany (prvky se sraženou hranou jsou zde nepřípustné!);

 • šířka spáry mezi dlažebními prvky může být max. 4 mm;

 • počet spar mezi dlažebními prvky na běžný metr délky (jak ve směru kolmo na hranu nástupiště, tak ve směru rovnoběžném s hranou nástupiště) může být maximálně 5ks - tj. minimální vzdálenost spár může být 200 mm.

 • klad dlažebních prvků musí být proveden na spáru – tj. takzvaně na střih (ne na vazbu!). (Poznámka: znamená to, že spára mezi prvky nemění směr a probíhá v přímce.)

 • jednotlivé prvky musí být pravoúhlé.

  Poznámka: výše uvedené požadavky splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany.

 1. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Povrch musí být rovinný, bez výstupků a drážek.

  Výše uvedené zásady se týkají řešení bezprostředního okolí tzv. bezpečnostních pásů na nástupištích, přičemž minimální šířka tohoto bezprostředního okolí je 250 mm (optimálně 400 mm). Ostatní plocha nástupiště však může být dodlážděná libovolnou zámkovou dlažbou, dlaždicemi nebo deskami - bez stanovení způsobu pokládky (tj. třeba i na vazbu).

  V příloze dále přikládáme pro lepší názornost schémata s příklady kladu dlažby na nástupišti podél vodící linie s funkcí varovného pásu (příloha č. 2 – klad dlažby bez přerušení vodící linie, příloha č. 3 -
  - klad dlažby s přerušením vodící linie), dále pak řešení kladu dlažby na konci nástupiště (příloha č. 4).

   

   

  Rovněž je nutné dodržovat tyto zásady:

   

 • varovný pás a signální pás na nástupišti budou vždy v odstínu shodném s ostatní pochozí plochou nástupiště;

  (Poznámka: v rámci staveb často dochází při pokládce dlažby na nástupišti k volbě probarveného signálního a varovného pásu, nebo k pokládce dlažby „na vazbu“ v bezprostřední blízkosti vodící linie s funkcí varovného pásu - patrně ve snaze zlepšit parametry stavby. V tomto případě je nutné si uvědomit, že jakákoliv změna od daných pravidel naopak komplikuje čitelnost bezpečnostních prvků určených pro nevidomé a slabozraké.)

 • barevné odlišení je předepsané pouze pro vodící linie s funkcí varovného pásu (barva žlutá v šířce 150mm);

 • materiál pro hmatové prvky musí projít schvalovacím procesem daným nařízením vlády č. 163/2002 Sb., nesmí být použit u pochozích ploch staveb dráhy k jinému účelu a je určen pouze pro provádění vodících linií s funkcí varovného pásu a umělých vodících linií pro nevidomé definovaných vyhláškou č. 398/2009 Sb.

   

  Příloha č. 1:   schéma s vyznačením bezprostředního okolí vodící linie s funkcí varovného pásu a okolí signálního pásu

  Příloha č. 2: příklad řešení kladu dlažby na nástupišti bez přerušení vodící linie

  Příloha č. 3: příklad řešení kladu dlažby na nástupišti s přerušením vodící linie

  Příloha č. 4: příklad kladu dlažby na konci nástupiště

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR

http://www.sons.cz/bariery

 


Obrázky

Foto 1 - hrana nástupiště po provedení Foto 1 - hrana nástupiště po provedení
Příloha č. 4: příklad kladu dlažby na konci nástupiště Příloha č. 4: příklad kladu dlažby na konci nástupiště
Foto 1 - hrana nástupiště po provedení Foto 1 - hrana nástupiště po provedení
Příloha č. 3: příklad řešení kladu dlažby na nástupišti s přerušením vodící linie Příloha č. 3: příklad řešení kladu dlažby na nástupišti s přerušením vodící linie
Příloha č. 2: příklad řešení kladu dlažby na nástupišti bez přerušení vodící linie Příloha č. 2: příklad řešení kladu dlažby na nástupišti bez přerušení vodící linie
Příloha č. 1: schéma s vyznačením bezprostředního okolí vodící linie s funkcí varovného pásu a okolí signálního pásu Příloha č. 1: schéma s vyznačením bezprostředního okolí vodící linie s funkcí varovného pásu a okolí signálního pásu