Chodci a novela předpisů o silničním provozu


Obrázek

Chodci a novela předpisů o silničním provozu

Během února 2016 nabyla účinnost jedna z novel zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a od 1. 1. 2016 je účinná jeho nová prováděcí vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Některá nová ustanovení těchto předpisů se týkají i pěších účastníků silničního provozu, tedy i samostatných zrakově znevýhodněných chodců. Na novinky tímto článkem upozorňujeme. Je to současně impuls, abychom v některém z příštích článků souhrnně připomenuli povinnosti chodců na veřejném prostranství, které všem chodcům ukládá zmíněný zákon, včetně ustanovení, týkajících se výslovně zrakově znevýhodněných či jinak handicapovaných chodců.

Označení bílé hole

1. Uvedená vyhláška uvádí jako novinku, že bílá hůl, jež je podle zákona speciálním označením nevidomé osoby, musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem o šířce 50 mm a průměr hole v nejméně třetině její délky musí být alespoň 12 mm. Pokud jde o požadovaný průměr hole, orientační a signalizační bílé hole, které jsou v ČR na lékařský poukaz k dispozici, zmíněnému nařízení vyhovují.

Pokud jde o bílý reflexní pruh, byly dosud hole opatřeny třemi takovými proužky, každý o šířce 25 mm. Z ryze zcela formálního právního pohledu však lze za zvláštních okolností takovou úpravu zpochybnit. Proto výrobce holí reagoval na upozornění SONS, a bude dodávat hole se třemi reflexními proužky jako dříve, ale jeden z nich bude široký nově předepsaných 50 mm. Rovněž bylo dohodnuto s prodejnami Tyflopomůcek a s krajskými pracovišti Tyfloservisu, že zrakově znevýhodněným reflexní proužek na jejich holích dodatečně upraví, pokud si to budou  přát. Pětidílné skládací orientační kompozitové bílé a červenobílé hole není třeba dodatečně upravovat, neboť jejich celý poslední díl je reflexní.

Označení chodců

2. Jednou ze zásadních novinek v zákonu je povinnost: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.” Ony retroreflexní prvky jsou již nyní součástí některých oděvů, například bund. Nebo si je lze opatřit v různých formách umožňujících v případě potřeby jejich upevnění na oděv, třeba jako  plastové pásky šířky cca 15 mm, které se omotají kolem předloktí. Lze je již opatřit v některých papírnictvích, popřípadě získat zdarma na místních propagačních akcích pořádaných organizací BESIP i jinde. Rovněž v prodejnách Tyflopomůcek budou takové pásky k dispozici. Podstatné zvýšení bezpečnosti a též deklarovaná vysoká pokuta za nedodržení tohoto předpisu jsou dostatečnými důvody k tomu, abychom takový reflexní pásek měli u sebe a použili jej při chůzi po silnici za tmy.

Vozítka typu "segway"

3. Na pražských chodnících se před časem objevila vozítka typu segway, která se začínají šířit i do dalších míst ČR. Vozítka jsou technicky velice zajímavá, ale první zkušenosti ukazují, že jsou pro chodce velice nebezpečná.

Nejprve si segwaye – v terminologii předpisů „osobní technický prostředek”, nebo „osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, nebo obdobné zařízení - popíšeme. Jedná se o plošinku, opatřenou po stranách kolečky na pneumatikách, která je poháněná elektromotorem, napájeným z vestavěného akumulátoru. Hmotnost tohoto vozítka je tedy několik desítek kilogramů a může se pohybovat prakticky nehlučně rychlostí přes 20 kilometrů za hodinu. Rychlost jízdy ovládá pasažér, stojící na plošince,  nakláněním vpřed (zrychlování) a vzad (brzdění), směr jízdy se ovládá jakýmisi řídítky na svislé tyči.

Na první pohled je zřejmé, že pokud se taková monstra objeví na chodnících našich měst ve větším počtu, výrazně se zvýší možnost úrazů chodců, zvláště zrakově znevýhodněných, matek s kočárky a malými dětmi, s omezením pohybu a dalších. Že malujeme čerta na zeď? Původní cena vozítek na počátku  r. 2015 činila cca 200 000 Kč, na podzim téhož roku bylo možno segway opatřit za částku nižší než 30 000 Kč a vozítka jsou nabízena na celém území ČR! Můžeme se tedy v blízké budoucnosti míjet se stále více segwaji řítícími se velmi rychle a ovládanými i neodpovědnými, bezohlednými, opilými nebo neobratnými osobami. Závěr si udělá každý sám.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích jejich provoz na ulicích upravuje – podle našeho názoru nedostatečně - a to tak, že je staví na roveň chodcům. To znamená, že jim ukládá pohyb pouze na místech vyhrazeným chodcům a rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Obcím je dáno právo vyhradit zóny, v nichž se tato vozítka pohybovat nesmí, což se v tom případě vyznačí příslušnými dopravními značkami. (Provedení těchto značek určuje zmiňovaná vyhláška.)

Je zřejmé, proč se této záležitosti věnujeme tak podrobně. Vzhledem k tomu, že se popsané vozítko pohybuje prakticky nehlučně, je pro zrakově znevýhodněné chodce násobně větším nebezpečím, než pro ostatní. Proto je vhodné zjistit si, zda se již na naších trasách segwaye neobjevují a také se pídit po tom, zda obec, v níž žijeme, neurčila zóny, kde je jejich pohyb zakázán. Pražský magistrát a jednotlivé pražské části již takové zóny určují a informaci o jejich umístění touto cestou sdělíme.

 Viktor Dudr, SONS ČR, 22.1.2016


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.