Struktura

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek je spolkem, který sdružuje kolem 10 000 nevidomých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců.

Legitimita jednotlivých orgánů, struktura řízení a kontrolních mechanismů se odvíjí od individuálních členů SONS, kteří se scházejí v oblastních odbočkách a celostátních klubech. Oblastní odbočky působí v drtivé většině bývalých okresů ČR.

Nejvyšším orgánem oblastní odbočky je oblastní shromáždění. Na něm členové odbočky volí jednak orgány oblastní odbočky (oblastní radu, popřípadě oblastní kontrolní komisi), jednak delegáty na Celostátní shromáždění, které je nejvyšším orgánem SONS.

Celostátní shromáždění je tvořeno delegáty všech oblastních odboček SONS, delegáty celostátních klubů, členy Republikové rady, zástupci dceřiných společností, prezidentem a viceprezidentem. Volí prezidenta, viceprezidenta, přímo volené členy Republikové rady a Republikovou kontrolní komisi.

Republiková rada je kromě přímo volených členů, prezidenta a viceprezidenta tvořena také předsedy krajských koordinačních rad, které působí ve všech krajích ČR.

Krajská koordinační rada je tvořena předsedy nebo jinými delegovanými zástupci oblastních odboček, které vyvíjejí svou činnost na území příslušného kraje, a jedním zástupcem každé obecně prospěšné společnosti zřízené SONS, která v příslušném kraji působí.

V rámci oblastních odboček působí různé zájmové i profesní kluby. V současné době existuje rovněž pět celostátních profesnězájmových klubů (Klub držitelů vodicích psů, Klub učitelů hudby, Cech masérů, Vokál-Klub a Qardo-Klub).

Republiková kontrolní komise dohlíží na soulad hospodaření SONS s platnými právními předpisy a s příslušnými ekonomickými směrnicemi SONS. Metodicky řídí práci Krajských a oblastních kontrolních komisí.

Aby SONS mohla plnit své poslání a efektivně přispívat k zvyšování kvality života občanů s těžkým zrakovým postižením v běžné společnosti, vytvořila celou řadu odborných středisek, z nichž mnohá se transformovala na obecně prospěšné společnosti, jejichž je SONS zakladatelem.