Informace pro uživatele sociálních služeb


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 653 99 447, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7606 je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí sociálních služeb:

Ing. Marie Kuncová, email: kuncova@sons.cz

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště, ZTP/P
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail
 3. popisné údaje – zdravotní stav, další potřebné údaje k poskytnutí služby
 1. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění zákonné povinnosti na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • plnění smluvní povinnosti;
 • vedení evidence na základě našeho oprávněného zájmu;
 • ochrany našich práv a případné kontroly ze strany kontrolních orgánů na základě našeho oprávněného zájmu.

Osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu dle čerpaného druhu služby.

 1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce a v některých případech účetní firma a IT podpora jako zpracovatelé.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uživatelů sociálních služeb uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, resp. využívání sociální služby a po ukončení využívání sociální služby jsou osobní údaje archivovány po dobu 3 let plynoucích od prvního dne roku následujícího po ukončení (v případech financování z ESF je doba archivace určena pravidly projektu).

 1. Jaká jsou práva uživatelů?

Uživatel je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Uživatel je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Uživatel je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

 

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018