Informace pro uživatele Knihovny Digitálních Dokumentů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UŽIVATELE SLUŽEB
KNIHOVNY DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 653 99 447, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7606) je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucího KDD a Navigačního centra:

Zdeněk Bajtl, email: bajtl@sons.cz

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, ZTP/P
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail
  1. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • kontroly, že díla mohou být poskytována pod licencí pro osoby se zdravotním postižením, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon;
  • vedení evidence uživatelů KDD a naplnění funkce KDD dle našeho oprávněného zájmu;
  • ochrany našich práv a případné kontroly ze strany kontrolních orgánů na základě našeho oprávněného zájmu.
  1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

  1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uživatelů služeb KDD uchováváme po dobu využívání těchto služeb a po odhlášení využívání služeb jsou osobní údaje archivovány po dobu 3 let plynoucích od prvního dne následujícího roku.

  1. Jaká jsou práva uživatelů?

Uživatel je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Uživatel je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Uživatel je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

 

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018