Informace pro klienty Tyflokabinetu


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO KLIENTY TYFLOKABINETU

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 653 99 447, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7606 je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucího oddělení Tyflokabinetu:

Ing. Jiří Ježek, email: jezek@sons.cz

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo OP, číslo ZTP/P
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail
 3. popisné údaje – popis zrakové vady, znalost Braillova písma, dovednosti práce na PC a mobilním telefonu, vzdělání, zaměstnání
 1. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností;
 • vedení evidence klientů na základě našeho oprávněného zájmu;
 • plnění povinností plynoucích ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • žádosti o kompenzační pomůcku dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením;
 • ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

Osobní údaje zpracováváme dle rozsahu čerpané služby.

 1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracováváme my jako správce a v některých případech účetní firma KOČKA spol. s.r.o. jako zpracovatel.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje klientů uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a využívání kompenzační pomůcky (maximálně po dobu 6 let), účetní doklady jsou archivovány po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 1. Jaká jsou práva klientů?

Klient je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Klient je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Klient je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

 

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018