Informace pro dárce


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO POSKYTOVATELE FINANČNÍCH I NEFINANČNÍCH DARŮ
(dále jen „Dárce“)

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 653 99 447, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7606 je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na pracovníka oddělení zdrojů:

Ing. Radek Šváb, email: svab@sons.cz

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (pokud nám jej poskytnete), adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště).
 2. kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa.

Pracujeme s identifikačními a kontaktními údaji, příp. s dalšími údaji v rozsahu, v jakém je dárce naší organizaci poskytl.

 1. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • vystavení potvrzení o poskytnutí Vašeho daru pro účely uplatnění snížení daňového základu dle příslušného ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění;
 • za účelem splnění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
 • vedení evidence na základě našeho oprávněného zájmu;
 • zpracování seznamu dárců, kteří poskytli dar v minimální hodnotě 10.000 Kč, a jeho uvedení ve výroční zprávě naší organizace za uplynulý kalendářní rok. V tomto seznamu bude uvedeno pouze Vaše jméno, příjmení, titul a výše poskytnutého daru.
 1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce a účetní firma KOČKA, spol. s.r.o., jako zpracovatel.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu 3 let, tato lhůta počíná plynout od prvního dne roku následujícího po poskytnutí daru. Doba archivace účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

 1. Jaká jsou práva dárce?

Dárce je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Dárce je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Dárce je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

 

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018