Informace pro členy


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ČLENY

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 653 99 447, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7606 je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucího oddělení OO a CK:

Radka Lienertová, email: lienertova@sons.cz

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail
 3. popisné údaje – informace o zrakovém postižení
 1. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • splnění povinností dle Stanov, na základě našeho oprávněného zájmu (přijetí člena, vedení evidence, zasílání informací o spolkové činnosti);
 • plnění povinností plynoucích ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob;
 • plnění povinností plynoucích ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
 • ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

Osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu dle zastávané funkce ve spolku.

 1. Kdo osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracováváme my jako správce a v některých případech účetní firma KOČKA, spol. s.r.o. jako zpracovatel.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 1. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje členů uchováváme po dobu trvání členství a po ukončení členství po dobu než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu našich práv. Tím se rozumí doba archivace 3 roky plynoucí od začátku kalendářního roku následujícího po ukončení členství. Doba archivace účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 1. Jaká jsou práva členů?

Člen je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Člen je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

Člen je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

 

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018