Svépomoc a osvěta - cesta k porozumění a integraci


Od roku 2017 je za podpory Úřadu vlády české republiky - Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením realizován projekt Svépomoc a osvěta - cesta k porozumění a integraci, který je zaměřen na vytváření příznivých podmínek a odpovídajícího zázemí pro zrakově postižené zaměstnance, kteří realizují informační, osvětové a vzdělávací činnosti a svépomocné aktivity, zejména na nejnižších úrovních organizační struktury – oblastních odbočkách.

Jedná se o aktivity zaměřené na:

- zlepšení pracovních a sociálních dovedností osob se zrakovým postižením – přednášky, semináře, besedy, exkurze věnované legislativě v oblasti zdrav. postižení, sociálním komunikačním dovednostem, zprostředkování informací z různých oblastí života osob se zrakovým postižením a tím snížení informačního deficitu,
- informační aktivity zaměřené na širokou laickou veřejnost – semináře, výstavy, prezentace, účast na prezentačních akcích obcí a měst s cílem seznamovat veřejnost s právy zrakově postižených osob v oblasti respektu k lidské důstojnosti a nezávislosti, zákazu diskriminace a rovnosti příležitostí, přístupnosti a plného zapojení do společnosti,
- provoz internetových stránek a správu sociálních sítí určených k osvětě v řadách nevidomých osob i veřejnosti,
- vydávání informačních a osvětových tiskovin – bulletinů a letáků, zaměřených na činnost spolku a podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením.

Aktivity projektu umožňují osobní rozvoj těžce zrakově postižených osob tím, že jsou součástí svépomocné komunity, navazují na sociální služby, zejména na služby sociální rehabilitace. Jsou dlouhodobě součástí života osob se zrakovým postižením a mají významný vliv na zlepšení sociálních dovedností, psychického stavu a motivace pro překonávání negativních důsledků zrakového postižení cílové skupiny osob.

Podstatou projektu je realizace aktivit svépomocí, tj. nevidomí pracují pro nevidomé, čímž se vytvářejí pracovních příležitostí pro osoby se zrak. post. v oblasti jejich bydliště. Tyto pracovní příležitosti jsou přímým uplatněním lidských práv osob se zdravotním postižením a podporují jejich aktivní zapojení do života společnosti

V neposlední řadě je také součástí aktivit projektu intenzivní mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti zlepšení přístupnosti či v otázkách přípravy legislativních změn a norem. S tím úzce souvisí také osvětová činnost zaměřená na šíření informací z jednání nadnárodních institucí osob se zrakovým postižením EBU a WBU, jichž jsou funkcionáři SONS aktivními členy.