Odborné sociální poradenství


Odborné sociální poradenství poskytované Oblastní odbočkou SONS Olomouc

Tato registrovaná sociální služba a další činnosti jsou nabízeny a poskytovány občanům s těžkým zrakovým postižením, ev. s dalším přidruženým zdravotním postižením z okresu Olomouc, starším 15 let.
Jedná se o osoby, jejichž vážné zrakové postižení představuje celou řadu důsledků, mezi nimi zejména:
* Informační deficit – uživatel již nemůže číst s běžnými korekčními pomůckami, nemůže číst noviny ani pracovat s počítačem, nevidí na televizi ani na plátno v kině;
* Omezené možnosti v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu;
* Omezení v oblasti kontroly a provádění sebeobslužných činností, péče o hygienu, o domácnost, o osobu blízkou;
* Je výrazně omezena možnost pracovního uplatnění u osob v produktivním věku;
* Značná omezení v oblasti kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit atd.
Ve svých důsledcích pak tato omezení mohou vést k sociální deprivaci, společenskému vyloučení až izolaci.
Odborné sociální poradenství je zaměřeno na poskytování informací a rad zejména ze sociálně právní oblasti a poskytování sociálních a doplňkových služeb zaměřených na osoby se zrakovým postižením.
Je již tradiční sociální službou, která je registrována u Magistrátu hlavního města Prahy.

Údaje k registraci:
POSKYTOVATEL: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1
NÁZEV SLUŽBY: Sociálně právní poradenství pro zrakově postižené občany SONS ČR
DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Odborné sociální poradenství §37 zákona 108/2006
IDENTIFIKÁTOR: 2500401
MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY: Oblastní odbočka SONS Olomouc, I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tyto údaje platí od 10. 1. 2015, kdy dochází ke změně identifikátoru a některých dalších údajů v souvislosti s přeřazení našich služeb do Programu podpory sociálních služeb, které mají celostátní (nadregionální) charakter.

V rámci odborného sociálního poradenství poskytujeme tyto služby:

1. Základní poradenství – poskytnutí informace, rady nebo podpory při výběru druhu sociální služby podle potřeb uživatele, v oblasti základních práv a povinností v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny a osobám blízkým v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením, zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů.

2. Odborné poradenství – odborné poradenství v systému sociálního zabezpečení (dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče, dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, zdravotního a nemocenského pojištění), odborné poradenství v oblasti vzdělávání, v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

3. Zapůjčování vybraných kompenzačních pomůcek – Oblastní odbočka SONS disponuje poměrně širokou nabídkou pomůcek, které uživatelům předvádí nebo je může za stanovených podmínek na dobu určitou zapůjčit.

4. Oblastní odbočka poskytuje uživatelům informace z oblasti legislativy pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím Informátoru, který je minimálně třikrát ročně vydáván v Braillově písmu, zvětšeným typem písma, formou audionahrávek a prostřednictvím emailu. Taktéž jsou tyto informace zasílány jednorázově v období mezi jednotlivými vydáními Informátoru prostřednictvím rozesílací emailové konference.

Služba Odborné sociální poradenství je poskytována uživatelům individuálně osobně v samostatné kanceláři každé pondělí od 9 do 12 hodin a od 12:30 do 16:30 hod. a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 12:30 do 17:30 hodin. Každé úterý je služba poskytována terénně od 9 do 14 hodin.
Jednou měsíčně jsou informace z výše citované oblasti poskytovány skupinově uživatelům v rámci pravidelných setkání v prostorách organizace.

Výše popsanou službu neposkytuje pro občany se zrakovým postižením na území okresu Olomouc žádná jiná organizace.

Nad rámec zákonem předepsaných činností jsou pracovníky Oblastní odbočky dále uživatelům zprostředkovány následující záležitosti:
* Zajišťování euroklíčů pro držitele průkazu ZTP-P;
* Pomoc při vyřizování „senior-pasu“;
* Zajišťování varovných SMS ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem;
* Vyřizování zápůjček zvukových knih z knihoven, které tuto službu poskytují aj.