Rubriky


Právní poradna

 

Registrované sociálněprávní poradny SONS ČR

V souladu s ustanovením § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, získala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oprávnění k poskytování odborného sociálně právního poradenství a to na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o registraci této sociální služby.

V současné době provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v rámci celé České republiky 19 odborných (registrovaných) pracovišť – sociálních poraden, které poskytují osobám se zrakovým postižením a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení. Cílem sociálního poradenství poskytovaného sociálními poradnami SONS ČR je umožnit lidem se zrakovým postižením starším 16 let (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), jež se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

Sociální poradny SONS ČR poskytují:

 • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele
 • informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (včetně poradenství v oblasti uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb)
 • informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením starší 16 let
 • informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • odborné poradenství v oblasti systému dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, pracovního práva a zaměstnanosti
 • odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvětvích práva
 • odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání
 • odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnění
 • odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek,
 • odborné poradenství v oblasti odstraňování bariér
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zejména pomoc při sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonů)

V rámci sociálního poradenství má každý uživatel zaručeno právo respektování svobodné volby způsobu řešení své nepříznivé sociální situace.

Uživatel, resp. zájemce o poradenství může poradnu kontaktovat telefonicky, písemně (běžnou nebo e-mailovou poštou, v běžném i Braillově bodovém písmu). Dále je možné poradnu navštívit osobně v návštěvních hodinách nebo po předchozí domluvě s pracovníkem poradny i mimo tyto hodiny.

Jak se k nám dostanete?

Popisy tras k nám vytvořené s ohledem na specifika orientace osob se zrakovým postižením najdete v sekci "Popis tras" na stránce Navigačního centra.

V době nepřítomnosti pracovníků v poradně (tzn. zejména v době mimo návštěvní hodiny) je k dispozici telefonní záznamník, na kterém je možné zanechat dotaz, včetně kontaktu. Pracovníci poradny budou následně zájemce o poradenství kontaktovat a jejich dotazy zodpoví.

Zákon o sociálních službách nestanoví povinnost uzavírat o poskytnutí sociálního poradenství s uživatelem služby písemnou smlouvu. Vzájemná práva a povinnosti, rozsah, forma a další náležitosti vztahující se k poskytovanému poradenství však mohou být mezi uživatelem a poradcem blíže sjednány ústně. V případě, že uživatel projeví zájem, aby o poskytování poradenství byla sepsána písemná smlouva (například v případě, kdy je poradce požádán uživatelem o sepsání určitého právního úkonu – odvolání, správní žaloba, žádost apod.), je poradce písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby (sociálního poradenství) povinen sepsat. Případně je povinen uživateli vydat písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí poskytnutí služby. Poskytnutí sociálního poradenství může být odmítnuto pouze z důvodů stanovených zákonem a dále v případě, kdy osoba žádá o poskytnutí poradenství, které poradna není oprávněna poskytovat. Dle zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb oprávněn poskytnutí služby odmítnout v případě, kdy: 

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá 

Sociální poradci SONS ČR nemohou zejména zastupovat uživatele ve věcech, které spadají do okruhu činností vymezených zákonem o advokacii, tj. především nemohou zastupovat uživatele v řízení před soudy a správními orgány. Zastoupení pracovníky před správními orgány je možné jen ve výjimečných situacích, vždy na žádost uživatele, a jen tehdy, týká-li se případ problematiky sociálního poradenství (např. řízení na ÚP, OSSZ, ČSSZ apod.). Pracovníci sociálně právních poraden SONS ČR mohou dále odmítnout žádosti o poskytnutí bezplatných právních služeb, které se ve své podstatě týkají zhodnocování majetku (například koupě bytu, pozemků, nemovitostí), neboť se jedná o případy, které nezakládají důvodnost k poskytnutí bezplatného sociálně právního poradenství.

Odborné sociálně právní poradenství poskytované sociálními poradnami SONS ČR je zásadně bezplatné a to ve všech úrovních (informace, rada, aktivní pomoc při přípravě právních podkladů – žádost, odvolání, stížnost apod.)

Odborné sociálně právní poradenství je poskytováno diskrétně, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo poradnu. Uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Poradci uchovávají v tajnosti osobní údaje uživatele a pracují pouze s těmi osobními údaji, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečné a kvalitní služby. Sociální poradna při práci s osobními údaji uživatele služeb poradny postupuje v souladu s obecně závaznými normami, zejména zákonem č. 101/2000 Sb.

S pravidly pro poskytování odborného sociálně právního poradenství je možné se blíže seznámit v provozním řádu poradny, který je veřejně dostupný v prostorách každé poradny, případně je možné obrátit se přímo na jednotlivé sociálně právní poradny SONS ČR, kde Vám pracovníci rádi poskytnou bližší informace o pravidlech poskytování této služby.

Uživatelé služby odborného sociálně právního poradenství mají rovněž možnost vyjádřit se k úrovni poskytované služby. Podrobná pravidla pro podávání, přijímání a vyřizování případných stížností a podnětů jsou obsažena v řádu stížností, který je rovněž veřejně dostupný v prostorách poradny.

V roce 2014 byla Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých vydána aktualizovaná publikace "Přehled základních sociálně právních a pracovněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany" (autor JUDr. Pavel Ptáčník). Tato publikace poskytující uživatelům se zrakovým postižením ucelený přehled o jednotlivých nárocích, právech i povinnostech je všem zájemcům se zrakovým postižením k dispozici v digitální podobě zdarma v Knihovně digitálních dokumentů.

Další poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením 

Více informací v Registru poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách MPSV.

Příspěvky

Publikováno 16.05.2016 10:40, Zajíc Luboš

06/2016 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

 • Vliv skončení pracovního poměru na výši podpory v nezaměstnanosti a
 • pokračování informování o nových pravidlech pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 
Zobrazit článek ...

Publikováno 18.04.2016 11:48, Zajíc Luboš

05/2016 Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS

 • informace o slevách z cen telekomunikačních služeb
 • popis změn legislativy v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 
Zobrazit článek ...

Publikováno 14.03.2016 13:37, Zajíc Luboš

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2016

V dnešním článku se dozvíte

-       o novele zákona o zaměstnanosti a

-       o tom, co by naše organizace uvítala v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku.


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 15.02.2016 09:05, Zajíc Luboš

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS – 03/2016

Cestovat s průvodcem není pro držitele průkazu ZTP/P povinností, ale oprávněním!

Úprava předkupního práva spoluvlastníků v novém občanském zákoníku


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 11.01.2016 10:40, Zajíc Luboš

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS – 02/2016

Článek je zaměren na dávku ze systému státní sociální podpory, příspěvek na bydlení.


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 10.01.2016 10:52, Zajíc Luboš

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS – 01/2016

Článek se zabývá eledtronickými úkony OSVČ a informacemi z práva dědického, konkrétně zřeknutím se dědického práva, odmítnutím a vzdáním se dědictví.


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 23.11.2015 11:53, Zajíc Luboš

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS – 12/2015

Přinášíme ověřené informace pro příjemce příspěvku na mobilitu. Poté odpovíme na dva dotazy týkající se dědění.


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 23.11.2015 11:44, Zajíc Luboš

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS – 11/2015

O činnosti sociálně právní komise SONS a o tom,
co přinesla novelizace zákona o zaměstnanosti


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 14.09.2015 14:46, Zajíc Luboš

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS – 10/2015

Tentokrát přinášíme informace z těchto oblastí:
- výměna průkazu osoby se zdravotním postižením,
- minimální mzda
- příspěvek na úpravu bytu a
- podpůrčí doba při nemocenském.


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 06.03.2015 07:58, Zajíc Luboš

Příspěvek na péči z hlediska nevidomých a slabozrakých

SONS se zúčastnila semináře pořádaného místopředsedkyní výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Radkou Maxovou, jehož tématem byla prezentace postojů k současné a budoucí koncepci příspěvku na péči. Zajímá Vás, co bylo obsahem prezentace SONS?


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 24.01.2015 23:10, Zajíc Luboš

Informace a odpovědi ze Sociálně-právní poradny SONS Praha- 02/2015

Článek s právní tematikou: výměna průkazu osoby se zdravotním postižením a popis existujících jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance (pokračování)


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 13.12.2013 14:53,

Rok 2014:Článek na právní téma č. 1 - nejčastější dotazy

Rok 2014:Článek na právní téma č. 1 - nejčastější dotazy v sociálně právní poradně SONS

1. Nový občanský zákoník - opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

2. Možnost výdělku při pobírání invalidního důchodu 3. stupně


 
Stáhnout soubor ...

Publikováno 13.12.2013 14:49,

Rok 2013:Článek na právní téma č. 12 - nejčastější dotazy

Rok 2013:Článek na právní téma č. 12 - nejčastější dotazy v sociálně právní poradně SONS:

1. Invalidní důchody 1. a 2. stupně

2. Zákonný přechod z invalidního do starobního důchodu


 
Stáhnout soubor ...

Publikováno 13.12.2013 14:45,

Informace o činnosti sociálněprávní komise SONS ČR ze dne 9.12.2013

Aktuální informace z činnosti sociálněprávní komise SONS


 
Stáhnout soubor ...

Publikováno 30.10.2013 08:07,

Informace o činnosti sociálněprávní komise SONS ČR ze dne 9.9.2013

Aktuální informace k činnosti sociálněprávní komise SONS ČR ze dne 9.9.2013


 
Stáhnout soubor ...

Publikováno 30.10.2013 08:03,

Aktuální obecné informace k činnosti sociálněprávní komise SONS ČR

Jak funguje sociálněprávní komise - připomenutí


 
Stáhnout soubor ...

Publikováno 27.09.2013 08:41,

Rok 2013:Článek na právní téma č.10 - Nejčastější dotazy

Rok 2013:Článek na právní téma č. 10 - nejčastější dotazy v sociálně právní poradně SONS:

1. Kdy, kdo a jak musí při pobírání příspěvku na péči hlásit hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení a jaký vliv má hospitalizace na výplatu příspěvku,

2. několik užitečných informací k uzavírání pracovní smlouvy

3. co zajímavého se z pohledu českých zrakově postižených stalo v červnu v marockém městě Marrakéš


 
Stáhnout soubor ...

Publikováno 02.09.2013 13:27,

Rok 2013:Článek na právní téma č. 9 - Nejčastější dotazy

Rok 2013:Článek na právní téma č. 9 - Nejčastější dotazy v sociálně právní poradně SONS:

 1. Vývoj kolem sKaret,
 2. Dobrá zpráva pro držitele vodicích psů a
 3. Nový občanský zákoník – záruka při nákupu zboží v obchodě

 
Stáhnout soubor ...

Publikováno 30.07.2013 13:39,

Přehled základních sociálněprávních a pracovněprávních informací pro nevidomé a slabozraké občany - JUDr.Pavel Ptáčník

Přehledná příručka obsahující sociálněprávní informace pro zrakově postižené.


 
Zobrazit článek ...

Publikováno 30.07.2013 13:34,

Činnost sociálněprávních poraden SONS ČR

Bližší informace, jaké služby a za jakých podmínek je poskytují sociálněprávní poradny SONS ČR.


 
Zobrazit článek ...Zobrazena stránka 1 z 2 (celkem 24 záznamů)
Jít na stránku: 1 2

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Web technicky provozuje

Logo Pro Neziskovky

Počet přístupů

134775 (od 28.10.2012)