Přechody a místa pro přecházení na komunikaci


Obrázek

Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Přechody a místa pro přecházení na komunikaci

Legislativa

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), v platném znění (novela 2017)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (novela 2017)

Vyhláška MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (změna 2016)

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (včetně změn 2013)

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména viz Příloha číslo 2, bod 2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu. Definuje prvky a řešení přechodů pro osoby se zrakovým postižením (vybavení hmatovými prvky – signální pás, varovný pás, vodicí pás přechodu), šířku a délku přechodu, sníženou část obrubníku, rampovou část komunikace pro pěší, vodorovné a dopravní značení, akustickou a vizuální signalizaci.

Požadavky na hmatové úpravy v místech přechodů a míst pro přecházení, požadavky na přilehlé komunikace:

Dlažba na hmatové prvky musí být certifikovaná! viz Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., www.tzus.cz   

Technické návody pro certifikované slepecké dlažby:

Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené TN12_03_04   

Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené TN12_03_05 

Hmatové prvky z různých materiálů, přírodní, betonové, umělé - výroba:

ČESKÁ ŽULA s.r.o. (reliéfní dlažba kamenná): http://www.cezula.cz

SATES ČECHY s.r.o. (reliéfní dlažba kamenná): http://www.satescechy.cz

GRANIT LIPNICE (reliéfní dlažba kamenná): http://www.granit-lipnice.cz

COMING a.s. (reliéfní dlažby): http://www.coming.cz/indexdefa.html

Handi Friendly (vodící linie interiér, exteriér): http://www.handi-friendly.com

Dlažba přilehlá musí zajistit hmatový kontrast a barevný kontrast (ten s přihlédnutím k ptřebám památkové péče). Dlažba lemující musí mít rovinný povrch s dlažebními prvky bez sražené hrany, spáry maximální šíře 4 mm, počet spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počet spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální vzdálenost spár musí být 200 mm a větší v obou směrech). Viz Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – nařízení, které stanovuje technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost. Viz vyhláška MMR 398/2009 Sb.

Další požadavky na úpravy v místech přechodů a míst pro přecházení:

U míst pro přecházení se signální pás odsazuje od varovného pásu 0,3 m, což je min. vzdálenost rozlišitelná holí.

U přechodů delších než 8 m, přechodů v šikmém směru a přechodů v oblouku menším než 12 m nebo když signální pás nesplňuje požadavek na potřebnou délku, tak se přechod vybavuje zvláštní formou umělé vodicí linie tzv. vodicím pásem přechodu. Ten na základě uživatelského požadavku musí mít šířku 0,55 m a skládá se z 2x 3 nebo 2x2 pásků. Vodicí pás vždy navazuje na osu signálního pásu.

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.

 

Fota příkladů dobrých i chybných řešení úprav přechodů a míst pro přecházení:

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 102 KB) 

Přechod – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 73 KB) 

Přechod – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č.  398/2009 Sb., signální pásy nebezpečně navádějí do vozovky, mimo prostor vodorovného značení přechodu!

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 102 KB)

Přechod – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., signální a varovný pás není proveden  z certifikovaného materiálu, chybí hmatový kontrast (chybné řešení i podle legislativy platné v  době realizace stavby). 

 

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 63 KB)

Přechod – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., signální pás navádí nebezpečně do vozovky, mimo vodorovné značení přechodu! Na jedné straně přechod bez úprav (v tomto případě vlastně pozitivum, lépe zde bez úprav, než s životu nebezpečnou chybou).

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 54 KB)

Místo pro přecházení – dobré řešení, dodržení  vyhlášky č. 398/2009 Sb., správné odsazení  signálního pásu od  varovného pásu a jejich lemování.   

 

 

 

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 1 MB)

Přechod – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č.  398/2009 Sb., a to z důvodu umístění protiparkovacích zábran do průchozího prostoru v šířce přechodu.

  místo pro přecházení (jpg; 4 MB)

Místo pro přecházení – chybné řešení, nedodržení  vyhlášky č. 398/2009 Sb., signální pás má  nedostatečné odsazení od varovného pásu, zde pouze 250 mm, požadováno min. 300, uživatelsky se doporučuje až 500 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (; 4 KB)

 

 

  (jpg; 246 KB) 

Přechod – dobré řešení, dodržení vyhlášky č.  398/2009 Sb. Správné řešení prvků: (varovný pás, signální a vodicí pás přechodu, umístění sloupku SSZ).