Přechody a místa pro přecházení na komunikaci


Obrázek

Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Přechody a místa pro přecházení na komunikaci

Legislativa

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), v platném znění (novela 2017)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (novela 2017)

Vyhláška MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (změna 2016)

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (včetně změn 2013)

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména viz Příloha číslo 2, bod 2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu. Definuje prvky a řešení přechodů pro osoby se zrakovým postižením (vybavení hmatovými prvky – signální pás, varovný pás, vodící pás přechodu), šířku a délku přechodu, sníženou část obrubníku, rampovou část komunikace pro pěší, vodorovné a dopravní značení, akustickou a vizuální signalizaci.

Požadavky na hmatové úpravy v místech přechodů a míst pro přecházení, požadavky na přilehlé komunikace:

Dlažba na hmatové prvky musí být certifikovaná! viz Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., www.tzus.cz   

Technické návody pro certifikované slepecké dlažby:

Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené TN12_03_04   

Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené TN12_03_05 

Hmatové prvky z různých materiálů, přírodní, betonové, umělé - výroba:

ČESKÁ ŽULA s.r.o. (reliéfní dlažba kamenná): http://www.cezula.cz

SATES ČECHY s.r.o. (reliéfní dlažba kamenná): http://www.satescechy.cz

GRANIT LIPNICE (reliéfní dlažba kamenná): http://www.granit-lipnice.cz

COMING a.s. (reliéfní dlažby): http://www.coming.cz/indexdefa.html

Handi Friendly (vodící linie interiér, exteriér): http://www.handi-friendly.com

Dlažba přilehlá musí zajistit hmatový kontrast a barevný kontrast (ten s přihlédnutím k ptřebám památkové péče). Dlažba lemující musí mít rovinný povrch s dlažebními prvky bez sražené hrany, spáry maximální šíře 4 mm, počet spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počet spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální vzdálenost spár musí být 200 mm a větší v obou směrech). Viz Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – nařízení, které stanovuje technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost. Viz vyhláška MMR 398/2009 Sb.

Další požadavky na úpravy v místech přechodů a míst pro přecházení:

U míst pro přecházení se signální pás odsazuje od varovného pásu 0,3 m, což je min. vzdálenost rozlišitelná holí.

U přechodů delších než 8 m, přechodů v šikmém směru a přechodů v oblouku menším než 12 m nebo když signální pás nesplňuje požadavek na potřebnou délku, tak se přechod vybavuje zvláštní formou umělé vodicí linie tzv. vodicím pásem přechodu. Ten musí mít šířku 0,55 m a skládá se z 2x 3 nebo 2x2 pásků. Vodicí pás vždy navazuje na osu signálního pásu.

 

 

 

 

 

 

 

www
-legisl.pravidla,
-úpravy a řešení

vodící pásy přechodu

- odkzaz na výrobce ...

lemování ....

- odkaz na TN ...

-odkaz - Comming, přírodní mater ...


do tabulky:
-fota (5-10ks) dobrá a chybná řešení s popisem

Fota:

   
   
   
   
   
   
   
   
   

fota....

popis......

fota ....

popis....