Přechody a místa pro přecházení na komunikaci


Obrázek

Přechody a místa pro přecházení na komunikaci

Legislativa

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), v platném znění (novela 2017)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (novela 2017)

Vyhláška MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (změna 2016)

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (včetně změn 2013)

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména viz Příloha číslo 2, bod 2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu. Definuje prvky a řešení přechodů pro osoby se zrakovým postižením (vybavení hmatovými prvky – signální pás, varovný pás, vodicí pás přechodu), šířku a délku přechodu, sníženou část obrubníku, rampovou část komunikace pro pěší, vodorovné a dopravní značení, akustickou a vizuální signalizaci.

Požadavky na hmatové úpravy v místech přechodů a míst pro přecházení, požadavky na přilehlé komunikace: Dlažba na hmatové prvky musí být certifikovaná! viz Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., kontakt zde   

Technické návody pro certifikované slepecké dlažby:

Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené TN12_03_04   

Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené TN12_03_05 

Hmatové prvky z různých materiálů, přírodní, betonové, umělé - výroba:

ČESKÁ ŽULA s.r.o. (reliéfní dlažba kamenná): kontakt zde

SATES ČECHY s.r.o. (reliéfní dlažba kamenná): kontakt zde

GRANIT LIPNICE (reliéfní dlažba kamenná): kontakt zde

COMING Plus, a.s. (reliéfní dlažby): kontakt zde COMCON System zde

Handi Friendly (vodící linie interiér, exteriér): kontakt zde

Dlažba přilehlá musí zajistit hmatový kontrast a barevný kontrast (ten s přihlédnutím k potřebám památkové péče, ale nemůže snižovat bezpečnost chodců). Dlažba lemující musí mít rovinný povrch s dlažebními prvky bez sražené hrany, spáry maximální šíře 4 mm, počet spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počet spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální vzdálenost spár musí být 200 mm a větší v obou směrech). Viz Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – nařízení, které stanovuje technické požadavky na vybrané stavební výrobky - celá verze viz TN TZUS a hmatový kontrast.

Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost, viz vyhláška MMR 398/2009 Sb.

Další požadavky na úpravy v místech přechodů a míst pro přecházení:

U míst pro přecházení se signální pás odsazuje od varovného pásu 0,3 - 0,5 m. Odsazení 0,30 je nepřekročitelná minimální vzdálenost rozlišitelná holí (optimálně doporučeno vzhledem s ohledem na bezpečnosti je 0,5 m) .

Vodící pás přechodu

U přechodů delších než 8 m, přechodů v šikmém směru a přechodů v oblouku menším než 12 m nebo když signální pás nesplňuje požadavek na potřebnou délku, tak se přechod vybavuje zvláštní formou umělé vodicí linie tzv. vodicím pásem přechodu. Ten na základě uživatelského požadavku musí mít šířku 0,55 m a skládá se z 2 x 3 nebo z 2 x 2 pásků (výšky 4 mm). Vodicí pás vždy navazuje na osu signálního pásu na obou stranách.

Koridor (přechod) přes komunikaci s kolejovou dopravou viz: vyjádření MMR

Fota příkladů dobrých i chybných řešení úprav přechodů a míst pro přecházení:

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 102 KB) 

Přechod – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 73 KB) 

Přechod – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., signální pásy nebezpečně navádějí do vozovky, mimo prostor vodorovného značení přechodu!

Nedodržení TN TZUS, bez lemování - hmatový kontrast

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 102 KB)

Přechod – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., signální a varovný pás není proveden  z certifikovaného materiálu, chybí hmatový kontrast (chybné řešení i podle legislativy platné v době realizace stavby). 

 

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 63 KB)

Přechod – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., signální pás navádí velmi nebezpečně do vozovky, mimo vodorovné značení přechodu! Na druhé straně přechod bez úprav.  

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 54 KB)

Místo pro přecházení – odsazení signálního pásu od  varovného pásu a jejich lemování.   

 

 

 Přechody a místa pro přecházení na komunikaci (jpg; 1 MB)

Přechod – chybné řešení, nedodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb., a to z důvodu umístění protiparkovacích zábran do průchozího prostoru v šířce přechodu.

  místo pro přecházení (jpg; 4 MB)

Místo pro přecházení – chybné řešení, nedodržení  vyhlášky č. 398/2009 Sb., signální pás má nedostatečné odsazení od varovného pásu, zde pouze 250 mm, požadováno min. 300, uživatelsky se doporučuje opt. 500 mm. Chybné lemování viz TN TZUS - hmatový kontrast. 

  (jpg; 246 KB) 

Přechod – dobré řešení, dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb. Správné řešení prvků: varovný pás, signální a vodicí pás přechodu, i umístění sloupku SSZ.

Příklad zásadních chyb při  přistpu k přechodu: 

 

Při přístupu k přechodu je chodci zatajeno křížení, odbočení signáních pásů (nedoržení vyhl. 398/2009Sb.).  Signání pás navádí a říká, zde je přechod pro chodce. Přechod zde ve skutečnosti ale není. Na druhé straně, křížení SP - tentýž problém, siganální pás jde mimo osu dopravního značení V7 ("zebry"),  navíc v nebezpčnější variantě, v úhlu do křížení komunikací.  Sumárně: křižovatka není bezpečně použitelná, neodpovídá legislativě a přesto existuje ... 

 

... a čemu se vyvarovat: 

Časté chyby na komunikacích 

Autobusové terminály - nepřístupné pro osoby se zrakovým postižením?

Extrémní případy: ČT a Černé ovce


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. (c) 2019