05/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 11.06.2022 16:13 Zajíc Luboš


Obrázek

Přijměte pozvání k přečtení následujících řádků, na nichž poreferuji o činnosti prezidenta a viceprezidenta SONS v květnu 2022.

Audio popis

Tomuto tématu se v SONS již dlouhá léta věnuje zejména Marek Salaba, který sám spolupracoval na tvorbě audio popisů mnoha českých hraných i dokumentárních filmů, v neposlední řadě promítal filmy, které doprovázel audio popisným živým komentářem.

Proto právě Marek doprovodil viceprezidenta Jana Šnyrycha při zastupování SONS na jedinečné akci pořádané Ústavem pro jazyk český. Dvoudenní program byl zaplněn Referáty a diskusí zástupců SONS, Tyfloservisu, Mathildy, České televize, organizátora a dalších. Probrány byly i právní aspekty, hlavní pozornost však byla věnována vytváření kvalitního audio popisu; co obsahovat musí, co je nadbytečné až nevhodné, zkrátka jak dosáhnout toho, aby byl audio popis pro zrakově postižené diváky co nejvýstižnější, přitom však maximálně respektoval původní zvukovou stopu popisovaného audiovizuálního díla.

Ve středu 1. Června se na popud Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením konala na Ministerstvu průmyslu a obchodu schůzka, která se zabývala technickou stránkou šíření audio popisu. Jde nám o to, aby díla, která již byla audio popisem zpřístupněna, byla takto vždy i šířena, a to bez ohledu na to, jakým způsobem zrakově postižený „divák“ díla sleduje. Proto byla vytvořena anketa, v níž mohli zrakově postižení pomocí přístupného Google formuláře nasdílet své zkušenosti.

Děkujeme všem, kteří se do ní zapojili, přestože na sesbírání Vašich názorů nebyl příliš velký časový prostor a otázky byly formulovány poměrně složitě; to je způsobeno velkým množstvím možností, jak lze zejména televizní program přijímat.

Z vyplněných dotazníků však poměrně jasně plyne, že zhruba 2/3 respondentů mají problémy s příjmem či ovládáním audio popisu, přičemž ovládáním máme na mysli možnost audio popis zapnout či vypnout a ovládat jeho hlasitost.

Tuto zkušenost viceprezident Jan Šnyrych s Nicole Fryčovou prezentovali na výše zmíněné schůzce, jíž se dále účastnili zástupci zainteresovaných subjektů, namátkou uveďme MPO, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zástupce asociace kabelových televizí i operátorů Vodafone, O2 apod. Ač na začátku všichni tvrdili, že z jejich strany je vše v pořádku, nakonec v rámci diskuse byli nuceni připustit, že současný stav je nevyhovující a nutně vyžaduje změny. Budeme v této oblasti usilovat o zlepšení neuspokojivé situace.

Na závěr této pasáže ještě připojím informaci, že Marek Salaba také zastupuje SONS v Divácké radě České televize, která se sešla v druhém červnovém týdnu. Za SONS máme zformulované stručné a jasné, dobře odůvodněné požadavky, co by ČT měla směrem k naší komunitě zlepšit.

Dalšími informacemi z této oblasti budeme pokračovat, protože v současné době je v Poslanecké sněmovně novela zákonů, které se týkají audiovizuálních děl a mají implementovat evropskou směrnici, s jejíž implementací je již Česká republika v několikaměsíčním prodlení.

KKR

V kontextu SONS se jedná o zkratku pro krajské koordinační rady, jejichž smyslem je koordinovat aktivity jednotlivých oblastních odboček SONS, příslušného TyfloCentra a krajského střediska Tyfloservisu v jednotlivých krajích.

Naším záměrem je, aby se vedení SONS účastnilo každého jednání; s ohledem na vysoký počet krajů a frekvenci KKR není možné, aby se pokaždé zúčastnil statutární zástupce (prezident či viceprezident), naštěstí nám v tom jsou nápomocny výkonná ředitelka SONS Veronika Pokorná a naše kolegyně Romana Moravcová a Radka Lienertová, které jsou pověřeny právě vedením oblastních odboček.

V Květnu jsem se osobně zúčastnil KKR v Praze a Karlových Varech. Zejména v Karlových Varech bylo potřebné pomoci vzájemné komunikaci a koordinaci mezi oblastními odbočkami a TyfloCentrem Karlovy Vary, věřím, že jednání 31. května tomu napomohlo.

Kulturní okénko

Příjemnou akcí byla vernisáž cvaků prakticky nevidomého fotografa Lubomíra Pavelčáka, která proběhla 5. května v Týnské kavárně v Praze. Pokud nevíte, co jsou „cvaky“, pak Vám doporučuji pustit si z YouTube rozhovor s panem Pavelčákem, který v rámci projektu SONS online vedla Hana Petrová. Při vernisáži zazpívala několik písniček s vlastním kytarovým doprovodem Kateřina Schejbalová a autora vystavovaných děl vyzpovídala Dagmar Filgasová, jež byla hlavní iniciátorkou výstavy v rámci celoročního festivalu Dny umění nevidomých.

17. května, jako slavnostní stvrzení memoranda o spolupráci mezi SONS a Konzervatoří Jana Deyla, paní ředitelka Stanislava Lustyková uspořádala koncert, nad nímž převzala záštitu místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová, která se jej osobně zúčastnila. Na koncertě vystoupili studenti Deylovy konzervatoře. Mnohé nasvědčuje tomu, že navázání kontaktu s paní místopředsedkyní Poslanecké sněmovny přinese své plody . v podobě další spolupráce při prezentaci zrakově postižených umělců.

Koncert souboru Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici pořádal Rotary Club Praha City. Tento benefiční koncert měl proběhnout již na podzim loňského roku, nicméně onemocnění jeho hlavního protagonisty donutilo pořadatele koncert přesunout až na letošní 26. květen. Rotariáni nejen že zaměstnancům SONS věnovali vstupenky s výraznou slevou, ale hlavně část výtěžku z koncertu věnovali na projekt „Dotkni se pražské historie“. Cílem tohoto projektu je vytváření haptických modelů pražských památek. Již nyní je možné si hmatem prohlédnout bronzový model Pražského hradu, který je umístěn na špici Slovanského ostrova. Rotariáni v čele s paní Evou Volšickou mají nyní v úmyslu vytvořit model Staroměstského náměstí.

Konference o spolupráci s knihovnami

Od výstavy a koncertů chci nyní Vaši pozornost přenést do míst, kde mohou být a také bývají tyto kulturní akce pořádány, tedy do knihoven. O prohloubení spolupráce s knihovnami totiž v SONS již nějakou dobu mluvíme. Aby nezůstalo jen u mluvení, zmapovali jsme si mezi oblastními odbočkami, jak na tom ve spolupráci s knihovnami jsou, a potvrdili jsme si, že mnohde žijí odbočky a knihovny ve velmi blízké symbióze, jinde o sobě mnoho nevědí. 19. května proběhla v krásném prostoru Zrcadlové kaple v Klementinu konference, jíž se zúčastnilo více než 50 zástupců SONS a obdobný počet zástupců knihoven. Motorem startující spolupráce je na straně SONS Dagmar Filgasová, za knihovny pak Roman Giebisch, ředitel Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

Účastníky v úvodu konference pozdravil generální ředitel Národní knihovny ČR Tomáš Foltýn, po té bylo slavnostně podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci mezi SKIP a SONS. Obsahem konference pak byly příklady dobré praxe fungující spolupráce, prezentované odbočkami SONS v Havlíčkově Brodě a Kyjově a pracovníky knihoven v České Lípě, Jeseníku a Ostravě. Velmi kladně byly hodnoceny prezentace vhodných opatření pro užívání knihoven zrakově postiženými, a to jak s ohledem na fyzické bariéry, tak zejména na přístupnost webových stránek, tyto prezentace připravili viceprezident Jan Šnyrych a František Brašna.

Schůzka na MPSV

Velmi na poslední chvíli vzhledem k tomu, jak závažná témata byla probírána, byla Ministerstvem práce a sociálních věcí svolána online schůzka, která proběhla 10. května. Zúčastnili se jí zástupci zdravotně postižených, za MPSV schůzku moderovala poradkyně ministra Mariana Jurečky, Jitka Chrtková. Před jednáním byl účastníkům schůzky zaslán materiál nazvaný „balíček pro zdravotně znevýhodněné“; šlo o materiál obsahující 9 bodů, jimiž má MPSV v úmyslu reagovat na vysokou inflaci a energetickou krizi. Všechny body byly během schůzky krátce prodiskutovány, vybírám ty z pohledu naší komunity nejdůležitější:

  • určité alternativy zvýšení příspěvku na péči
  • zvýšení příspěvku na mobilitu
  • zefektivňování práce posudkových lékařů
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Faktem je, že zatím nemáme další zprávy o tom, jak bylo s výsledky diskuse a celým materiálem prakticky naloženo.

Poradní orgán veřejného ochránce práv

12. května jsem se zúčastnil dalšího jednání poradního orgánu ombudsmana, který pracuje pod vedením jeho zástupkyně Moniky Šimůnkové. Hlavním bodem programu bylo dokončení témat zaměřených na vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením. Poradní orgán přijal usnesení nabádající nezneužívat možného osvobozování žáků se zdravotním postižením od tělesné výchovy, a u mentálně postižených žáků možnosti domácího vzdělávání, dále vyžadující přijetí legislativních opatření, jejichž potřebnost vyplynula ze zprávy Vládního výboru osob se zdravotním postižením o stavu vysokoškolského vzdělávání zdravotně postižených studentů.

Naplňování podmínek dohody o vstupu SONS do NRZP

O vstupu SONS do NRZP k 1. dubnu jsme zde již informovali, během května byly splněny další podmínky, jež obsahovala předem uzavřená dohoda.

26. května se konalo Republikové shromáždění NRZP, na němž jsem byl zvolen do předsednictva NRZP, Jan Šnyrych se stal členem Republikového výboru a nad rámec dohody Dagmar Filgasová byla zvolena do Republikové kontrolní komise.

První jednání nově zvoleného předsednictva NRZP se uskuteční v úterý 14. června a je pravděpodobné, že již na tomto jednání otevřeme závažný problém, který vyvstal pro všechny poskytovatele sociálních služeb na celostátní úrovni. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo tabulku, podle níž budou dotace všem poskytovatelům zkráceny o 26 % z požadované částky, což je zcela nepřijatelné, poskytování sociálních služeb zásadně ohrožující rozhodnutí. Pevně doufám, že se nám ve spolupráci s ostatními poskytovateli, včetně NRZP, podaří tento verdikt zvrátit, resp. alespoň zmírnit.

Ještě před Republikovým shromážděním NRZP jsme s viceprezidentem rádi přijali pozvání na slavnostní udílení cen NRZP Mosty, které se konalo v Hradci Králové.

Přístupnost platebních terminálů

Tímto tématem se začala zabývat Evropská unie nevidomých, vytvořila k tomu pracovní skupinu. Jednání skupiny a příprav na ně se v SONS věnují hned tři osoby, Jan Šnyrych, Rudolf Volejník a Jan Urbánek. Společně vypracovali výchozí vyjednávací pozici ČR, která spočívá v tom, že je naprosto zásadní, aby zrakově postižení byli schopni zcela samostatně zadávat potřebný PIN, což vcelku funguje s tlačítkovými terminály; jsme si však vědomi, že trend spěje k terminálům dotykovým, nicméně trváme na tom, že i takovéto terminály musí být nevidomými i slabozrakými ovladatelné. Ideální by pak bylo, kdyby zrakově postižení měli u všech terminálů předem informaci o částce, jejíž platbu potvrzují. Dnes tomu tak není, přesto jsou však platby přes terminál v podstatě bezpečnější, než platby prostřednictvím finanční hotovosti.

oSGA

Je zkratka pro pracovní skupinu při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením, jejíž poslední jednání proběhlo 31. května a za SONS se ho zúčastnil viceprezident; vhodné je však uvést i to, že předsedkyní této skupiny je Nicole Fryčová, kterou už patrně znáte z naší Sociálně právní poradny.

OSGA se zabývala zejména přístupností dokumentů vytvářených spisovými službami státních orgánů, dále pokračující implementací evropské směrnice o přístupnosti známé pod zkratkou EAA a v neposlední řadě mapováním architektonických bariér přístupnosti budov státní správy.

Radost tvořit

Na závěr dnešní dávky informací jsem si nechal velmi příjemnou událost, která se již po mnoho let koná v rámci zlínského festivalů filmů pro děti a mládež. Jde o mezinárodní přehlídku výtvarných děl zrakově postižených dětí, jež za své výtvory porota odměňuje velkým množstvím různých ocenění. Jednou z cen je i ocenění prezidenta SONS, které jsem velmi rád předal šestiletému Tomáši jurigáčkovi, který s pomocí vodových barev a fixů namaloval svůj obrázek představující cestu, moře, oblohu i hru; věřím, že předaný labyront, tedy hra, již spolu mohou hrát děti se i bez zrakového postižení, mu přinese radostné zážitky.

Květnové dění z pohledu statutárních představitelů SONS Vám dnes přiblížil Luboš Zajíc, v čase začínajících prázdnin se můžete těšit na článek Jana Šnyrycha


Obrázky

Luboš Zajíc si prohlíží model Pražského hradu Luboš Zajíc si prohlíží model Pražského hradu
Luboš Zajíc předává cenu prezidenta SONS na filmovém festivalu ve Zlíně Luboš Zajíc předává cenu prezidenta SONS na filmovém festivalu ve Zlíně