01/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 11.02.2022 13:05 Zajíc Luboš


Obrázek

První měsíc roku 2022 je za námi, proto nastal čas se za ním krátce poohlédnout.

Bohužel ani začátek tohoto roku zatím nepřinesl úlevu od proticovidových opatření, naopak sílící vlna omikronu znamenala pro všechny zaměstnavatele povinnost zintenzivnit od 17. ledna testování všech zaměstnanců; i tentokrát se všichni v SONS, v Praze i v dalších místech republiky s touto povinností statečně vypořádávají, těšíme se však a doufáme, že únor nám v tomto přinese podstatnou úlevu.

SONS online

V rámci projektu, jehož hlavním cílem je zkvalitňování sociálních služeb, které SONS členům i nečlenům poskytuje, se už po nějakou dobu zabýváme nápadem výrazně zintenzivnit a zpestřit vše, co již nyní SONS nabízí v online prostoru. Covidová doba nás naučila, že zdaleka ne ke všemu společnému podnikání je nutné se vždy fyzicky sejít a ukázala nám, že možnost účasti na dálku, online, prostřednictvím připojení přes internet, má i svoje velké výhody. Proto chceme, abychom zkušenosti, které jsme nabyli v době, kdy osobní setkávání bylo výrazně omezeno, neztratili, naopak, abychom z nich těžili a rozvíjeli je i do budoucna. Přiznejme si, kdo z nás před rokem 2020, kdy covid udeřil, znal a používal aplikace jako Microsoft Teams, Google Meet, Skype, Webex Meet, Lifesize, WhatsApp, Zoom, FaceTime, natož třeba Clubhouse, který až v roce 2020 vznikl? Dnes mnoho z nás alespoň některé z uvedených aplikací běžně užívá a téměř každý se již nějaké akce přes ně zúčastnil – nemluvě o tom, že nějaké to video z YouTube patrně zhlédl opravdu každý. Je jasné, že se zde otevřel obrovský prostor, který je možné zaplnit smysluplným, moderním a atraktivním obsahem, což je právě to, oč se s pomocí projektu SONS online budeme snažit. Jeho hlavním hybatelem pro následující měsíce bude Vojta Železník z Uherského Hradiště, tedy osoba, kterou můžete znát ze streamů některých koncertů SONS, jako aktivního člena tamní odbočky, jako předsedu Aktiv klubu atd. Vojtovi bude pomáhat tým dalších spolupracovníků, které si vybral, jejich představení však ponechám pro jiné příležitosti. Od března již bude SONS online nabízet nejméně jednu událost za týden. Do tohoto projektu jsme však začlenili i aktivitu, která již úspěšně po nějakou dobu probíhá. Jde o Téčko plus, tedy každý čtvrtý čtvrtek v měsíci na již zmíněné platformě Clubhouse probíhající živou diskusi o asistivních technologiích, dramaturgicky a moderátorsky vedenou Radkem Seifertem. Profesionálně provedený sestřih této moderované besedy, který má na starost Jiří Fenz, se pak vždy objeví ke stažení na stránkách Tyflokabinetu SONS.

Budeme se tedy snažit, abychom Vám v SONS online nabízeli to, co Vás bude zajímat, bavit, těšit, a to bez nutnosti fyzické přítomnosti na jednom místě, budeme moct být „spolu“ právě tam, kde se každý nachází. K účasti bude zapotřebí jen nějaké komunikační zařízení s funkčním internetovým připojením, počítač, telefon, tablet...

SONS a NRZP

V lednu proběhla schůzka, o jejímž odložení z důvodu covidových hrozeb jsem v těchto informacích psal, tedy schůzka s nejvyššími představiteli Národní rady osob se zdravotním postižením. Já i viceprezident jsme se jí zúčastnili 13. ledna. Jejím účelem je naplňování bodu 16. závěrečných usnesení přijatých na konci srpna 2021 X. celostátním shromážděním SONS v Pardubicích, pro připomenutí odcituji:
„X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. ukládá prezidentovi, viceprezidentovi a Republikové radě i nadále spolupracovat s NRZP a jednat o navrácení SONS do NRZP za pro obě strany výhodných a důstojných podmínek pro naši cílovou skupinu.“

Schůzka se nesla v přátelském duchu a já věřím, že se nám naskýtá příležitost citovaný bod usnesení beze zbytku naplnit. S konkrétními výstupy schůzky budou nejprve seznámeni členové Republikové rady, aby je mohli řádně prodiskutovat a určit další směr vzájemné spolupráce.

Připomínkování legislativy

I k této činnosti nás samozřejmě závěrečná usnesení X. celostátního shromáždění vybízejí a ani v lednu jsme na tomto poli nesměli zahálet. Jsem velice potěšen, že od listopadu nově přijatá pracovnice Sociálně právní poradny Nicole Fryčová se do připomínkování velmi aktivně a fundovaně pustila, takže ve spolupráci s dalšími odbornými odděleními SONS budou předkladatelům právních předpisů od nás přicházet rozumné, správně formulované a odůvodněné připomínky hájící zájmy naší komunity.

Právě v těchto měsících Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrhy právních předpisů, které mají do české legislativy implementovat směrnici Evropské unie zkráceně nazývanou EAA, tedy směrnici o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb.

O připomínkách k zákonu věnujícímu se přístupnosti výrobků jsme již informovali, v lednu se v připomínkovém řízení ocitl zákon o požadavcích na přístupnost služeb.

  • Nelíbila se nám v něm navržená limitní výše sankcí subjektům, které povinnosti stanovené zákonem poruší, navrhujeme podstatné zvýšení maximálních limitů tak, aby sankce byly „účinné, přiměřené a odrazující“, jak implementovaná směrnice výslovně žádá.
  • Dále nesouhlasíme s tím, aby z působnosti zákona byly vyňaty služby městské a příměstské dopravy a služby regionální dopravy. Ač to směrnice umožňuje, domníváme se, že v tomto by ČR měla vyslyšet oprávněné požadavky vznášené nejen naší komunitou, pro niž je přístupnost místní i regionální dopravy zásadní.
  • Dále jsme navrhli, aby přístupnost byla dozorována jedním orgánem, podle navrhované koncepce by pro služby a výrobky v různých sektorech byly dozorovými orgány různé instituce, od České obchodní inspekce, přes Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, až po Českou národní banku.
  • Také bychom byli rádi, kdyby bylo zkráceno časové období, dokdy musí požadavkům zákona vyhovět samoobslužné terminály. Navržené přechodné ustanovení by umožnilo, aby samoobslužné terminály, které budou pořízeny v první polovině roku 2025, nesplňovaly požadavky přístupnosti až do roku 2045, my navrhujeme termín zkrátit do roku 2030.

Naše připomínky jsme zaslali předkladateli, Vládnímu výboru pro osoby se zdravotním postižením a na osobní schůzce jsme je s předkladatelem, tedy MPO, konzultovali. Uvidíme, jak úspěšní při jejich prosazování budeme.

Obecnou připomínku jsme také vznesli k novele vyhlášky 505/2006 Sb., která navyšuje limity cen za některé sociální služby. Snahy poskytovatelů těchto služeb o navýšení chápeme, ale nemělo by k nim docházet bez valorizace příspěvku na péči. Zejména v I. stupni závislosti došlo od přijetí zákona o sociálních službách v r. 2006 dokonce k výraznému snížení, ve II. stupni k toliko desetiprocentnímu nárůstu.

Pacientská rada

Pacientská rada je stálým poradním orgánem ministra zdravotnictví. V jejím prvním funkčním období pacienty se zrakovým postižením v tomto orgánu zastupoval můj předchůdce ve funkci prezidenta, Václav Polášek. 10. prosince 2021 byla na další čtyři roky jmenována Pacientská rada v novém složení, přičemž na základě usnesení Republikové rady byla úloha hájení zájmů naší komunity v tomto orgánu svěřena mně. V úterý 18. ledna proběhlo první zasedání Pacientské rady, které bylo věnováno zejména technickým a procedurálním záležitostem spojeným s ustavením orgánu v jeho druhém funkčním období.

Projekty a jejich vyúčtování

Chci-li referovat o tom, čím jsme se v SONS začátkem roku intenzivně zabývali, pak nelze nezmínit vyúčtovávání, tedy dokládání, jak přesně bylo s prostředky, které nám na různé projekty jednotliví (malí i velcí) donátoři věnovali. Leden byl těmito aktivitami vrchovatě napěchován. Zabývat se touto činností museli jak pracovníci odboček, tak ústředí, v podstatě každý, kdo toho byl schopen, v čele s výkonnou ředitelkou Veronikou Pokornou. S úlevou uveřejňuji informaci, že jsme přijali novou projektovou manažerku, paní Lucii Holackou, která nám od února v projektových aktivitách jistě výrazně pomůže, v čemž nám i jí přeji mnoho úspěchů.

Příprava významných koncertů SONS

V úvodu vyjádřené přání, aby nás co nejdříve opustil, ale hlavně se již nevracel covid, se také velmi blízce dotýká dvou nejvýznamnějších koncertů pořádaných SONS, v jejichž realizaci nám právě pandemie již po dva roky brání. Jde o tradiční prosincový koncert ve Španělském sále Pražského hradu, ale také o koncert červnový, na němž chce SONS ocenit osobnosti, které vnímá jako významné pro naši komunitu. Přípravy obou koncertů se již v lednu rozběhly naplno a věřím, že je nač se těšit.

Na závěr tohoto článku jsem si nechal informaci o možnosti zažít koncert bez ohledu na aktuální stav pandemie; jde totiž o videozáznam koncertu, který proběhl zejména zásluhou Dagmar Filgasové, a to 10. listopadu 2021. Ze stránky s video záznamy DUN si můžete sestřih spustit a zvolit si, zda průvodní slovo uslyšíte v originále, tedy česky nebo přeložené Rudolfem Volejníkem do angličtiny.

Na referování o tom, co pro SONS přinese nejkratší měsíc v roce, se můžete těšit začátkem března, kdy štafetu převezme viceprezident Jan Šnyrych.

O lednu referoval

Luboš Zajíc


Obrázky

Koncert v kostele U Salvátora, 10.11.2021 Koncert v kostele U Salvátora, 10.11.2021
Nicole Fryčová - naše nová kolegyně ze Sociálně právní poradny Nicole Fryčová - naše nová kolegyně ze Sociálně právní poradny
Naše nová kolegyně - projektová manažerka Lucie Holacká Naše nová kolegyně - projektová manažerka Lucie Holacká